SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Kod przedmiotu 12.6-CM-4-Ped. Piel. Ped.-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Iwona Bonikowska
 • dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 160 10,67 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego dziecka w różnym okresie życia. Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania i  sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biopsycho - społecznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za realizowane zadania oraz współpracy z rodziną, szkołą i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zakres tematyczny

      Ćwiczenia

 1. Pielęgnacja dziecka zdrowego oraz chorego w wybranych jednostkach klinicznych ( w zakresie poszczególnych układów, chorobie zakaźnej, przewlekłej i ostrej, nowotworowej).
 2. Ocena i monitorowanie bólu oraz postępowanie przeciwbólowe.
 3. Rola pielęgniarki w  sytuacjach trudnych dziecka (ból, cierpienie, rozłąka, umieranie).
 4. Edukacja dziecka i opiekunów dziecka w zakresie promocji  zdrowia i profilaktyki.
 5. Pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego, z chorobą przewlekłą, nieuleczalną, z niepomyślnym rokowaniem. Rodzaje i formy wsparcia.

Zajęcia praktyczne

 1. Rozpoznawanie i planowanie opieki u dzieci w różnym wieku, stanie zdrowia i wybranych jednostkach klinicznych.
 2.  Pielęgnowanie dzieci z zaburzeniami odżywiania.
 3. Ocena i monitorowanie stanu chorego dziecka w różnych przedziałach wiekowych. Wczesne rozpoznawanie czynników ryzyka zagrażającym zdrowiu i życiu w odniesieniu do funkcjonowania układów i narządów dziecka.
 4. Udział i opieka w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u dzieci w różnym wieku i stanie zdrowia.
 5. Rola pielęgniarki w prowadzeniu obserwacji dziecka po podaniu leków, uwzględniając ich działania terapeutyczne, niepożądane oraz interakcję z innymi lekami i drogami podania.
 6. Zasady przyjęcia dziecka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia dziecka.
 7. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i realizacja procedur postępowania pielęgnacyjnego u noworodka w stanach zagrożenia życia.
 8. Cele, planowanie i realizacja opieki nad wcześniakiem i noworodkiem.
 9. Edukacja dzieci w zakresie umacniania zdrowia, stymulacja do samoopieki.
 10. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu powikłań leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo – pielęgnacyjnego.
 11. Zadania pielęgniarki w dokumentowaniu opieki nad chorym.
 12. Rola pielęgniarki w  sytuacjach trudnych dziecka (ból, cierpienie, rozłąka, umieranie).
 13. Pielęgniarka jako członek zespołu interdyscyplinarnego.

Praktyka zawodowa:

1. Opieka pielęgniarska w poszczególnych jednostkach chorobowych u dzieci.

2. Pielęgniarka w kształtowaniu środowiska wychowawczego i terapeutycznego dziecka.

3. Doskonalenie technik i procedur pielęgniarskich stosowanych w opiece nad dzieckiem zdrowym i chorym w różnym jego stanie.

4. Monitorowanie stanu zdrowia dziecka w czasie choroby w kierunku powikłań i wczesne im zapobieganie.

5. Dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta i realizowanej opieki pielęgniarskiej.

6. Doskonalenie doboru interwencji pielęgniarskich do rodzaju problemów pielęgnacyjnych.

7. Edukacja zdrowotna dziecka w kierunku profilaktyki powikłań choroby i umacniania zdrowia.

8. Zadania pielęgniarki w pracy zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej:

 1. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w chorobach układu krążenia.       
 2. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z kwasica ketonową w przebiegu cukrzycy.

Metody kształcenia

Analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin - Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć z semestru III i IV. Egzamin obejmuje treści  z wykładów  i ćwiczeń - warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów z testu sprawdzającego wiedzę zawierającego minimum 60 pytań. 94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Ćwiczenia -  Ocenie podlegają sprawdziany wiedzy teoretycznej w formie odpowiedzi ustnej, pisemnej lub kolokwium (po uzyskaniu 60% pkt. możliwych do zdobycia)  94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0. Ocenie podlega również przygotowanie procesu pielęgnowania na podstawie studium przypadku w wybranym schorzeniu wieku dziecięcego. W przypadkach nieobecności, student powinien uzupełnić braki w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta pediatrycznego oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego i jego realizacja. Ocenie podlegają także odpowiedzi ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z zakresu tematów obejmujących zajęcia praktyczne.

Praktyka zawodowa - warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich umiejętności praktycznych przewidzianych do realizacji w ramach programu praktyki w czasie pracy z pacjentem. Student może odbyć praktykę po zaliczeniu na ocenę pozytywną zajęć praktycznych.Na ocenę składają się: ocena wiedzy (33%), ocena i obserwacja  umiejętności praktycznych (34%), ocena postawy (33%).

Samokształcenie - praca pisemna na temat schorzeń wieku dziecięcego.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej: prawidłowe wykonanie zadania indywidualnego i zespołowego, pozytywna ocena bezpośredniej pracy z pacjentem.

 

 

Literatura podstawowa

 1. Cepuch G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego.. PZWL, Warszawa 2011.
 2. Cepuch G., Perek M., Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012
 3.  Stopfkuchen H.,(tłum.Jakubaszko J).,Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci, MedPharm,Wrocław 2010
 4. Kawalec W.,Ziółkowska H., Pediatria Tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019
 5. Pawlaczyk B. Pielęgniarstwo pediatryczne,Wydawnictwo Lekarskie PZWL,, Warszawa, 1, 2015
 6. Radzikowski A.,Banaszkiewicz A., Pediatria podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Medipage, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 201
 2. Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 20
 3.  Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.
 4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 06-04-2021 14:02)