SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Polszczyzna w praktyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Polszczyzna w praktyce
Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksP-PwP-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z zasadami poprawności językowej we współczesnej polszczyźnie, wykształcenie umiejętności budowania poprawnych komunikatów językowych w mowie i piśmie oraz korzystania z poradnictwa językowego i słowników poprawnościowych, kształtowanie świadomości podnoszenia poziomu sprawności językowej i roli umiejętności językowych w sprawnej komunikacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Kultura języka jako jeden z podstawowych składników kultury osobistej i narodowej.
2. Znaczenie kultury języka w komunikacji społecznej.
3. Zasady oceny normatywnej. Kryteria poprawności językowej, ich hierarchia i zakres stosowania.
4. Najczęstsze kłopoty z poprawnością językową współczesnego Polaka (wymowa, odmiana, budowanie wypowiedzi, neologizmy).
5. Kolokwializacja, demokratyzacja, konsumpcjonizm w języku.
6. Wpływy i wyrazy obce w języku polskim – jak sobie z nimi radzić?
7. Moda językowa – a współczesna kultura masowa.
8. Poradnictwo językowe w Polsce: ośrodki świadomej pracy nad kulturą współczesnej polszczyzny, podstawowe publikacje normatywne. Miejsce poradnictwa w mediach.
9. Słowniki a kultura. Słowniki współczesnego języka polskiego. Słowniki poprawnościowe i specjalistyczne.

Metody kształcenia

Wykład konwersacyjny; analiza tekstów prasowych, internetowych, prac naukowych, wypowiedzi radiowych i telewizyjnych; dyskusja, realizacja zadań z wykorzystaniem edytora tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; przedstawienie projektów cząstkowych i projektu końcowego.

Literatura podstawowa

 1. JADACKA J., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
 2. JĘZYK W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH, red. J. Podracki, E. Wolańska, Semper, Warszawa 2008.
 3. MARKOWSKI A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
 4. MIODEK J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
 5. POLSZCZYZNA W KOMUNIKOWANIU PUBLICZNYM, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. KOŁODZIEJEK E., Walczymy z bykami, Warszawa 2010.
 2. BRALCZYK J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
 3. JAK PISAĆ? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem, pod red. E. Polańskiego, A. Skudrzykowa, Warszawa 2011.
 4. MÓWIMY UPRZEJMIE. Poradnik językowego savoir-vivre'u, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2010.
 5. PISZEMY POPRAWNIE. Poradnik językowy PWN, pod red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2012.
 6. POPRAWNIE PO POLSKU. Poradnik językowy PWN, pod red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-03-2021 13:33)