SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rytmika i taniec - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rytmika i taniec
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-RT
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marek Zadłużny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z miejscem rytmiki i tańca w edukacji, wychowaniu fizycznym i sporcie. Przyswajanie podstawowych pojęć z zakresu muzyki i rytmiki oraz podstawowe elementy techniki tańca. Metodyka nauczania ćwiczeń rytmiczno-tanecznych. Wprowadzenie do podstawowych technik tanecznych. Nauka konstruowania układów tanecznych. Nabycie umiejętności ruchowych z zakresu rytmiki i tańca,

 

Wymagania wstępne

Brak przeciwwskazań do zajęć ruchowych

Zakres tematyczny

Pojęcia dotyczące podziału tańca i jego wykorzystania w wychowaniu fizycznym i sporcie.

Metodyka ćwiczeń rytmiczno-tanecznych stosowana w szkolnym wychowaniu fizycznym.

Technika wykonywanych elementów i kroków tanecznych.

Zasady budowania choreografii.

Ocena poprawności techniki tańca.

Metody kształcenia

Syntetyczno-analityczna, obserwacja, prezentacja ruchowa, dyskusja problemowa, opis i objaśnienie

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: zaliczenie kolokwium z wiedzy o tańcu i muzyce, samodzielne przygotowanie konspektu i prowadzenie zajęć grupowych z wybranej formy muzycznej lub rytmicznej, Student demonstruje elementy choreografii tanecznych, poprawnie rozróżniając metrum muzyczne. Ocena swobodnej wypowiedzi z zakresu terminologii przedmiotu oraz organizacji lekcji rytmiki i tańca.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Graczykowska B.: Ruch i taniec nie jedno ma imię. , Politechinka Opolska, Opole 2007

  2. Siedlecka B., Biliński W., :Taniec w edukacji dzieci i młodzieży, AWF Wrocław 2003

  3. Wieczysty M.: Tańczyć może każdy PWM. Kraków. 1986. 

  4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marek Zadłużny (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 10:29)