SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Piłka siatkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Piłka siatkowa
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-PS
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Tomasz Paluch
 • dr Tomasz Grzybowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do uzyskania stopnia instruktora sportu w piłce siatkowej, a w szczególności do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania gry w piłkę siatkową oraz ich realizacji w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Wymagania wstępne

Wiadomości, umiejętności i kompetencje na poziomie efektów kształcenia przedmiotu „Metodyka piłki siatkowej”.

Zakres tematyczny

Wykład: Zarys historii piłki siatkowej w Polsce i na świecie. Charakterystyka gry: techniczno-taktyczna, sprawnościowa, fizjologiczna, na różnych poziomach współzawodnictwa. Aktualne przepisy gry w piłkę siatkową, sędziowanie i protokołowanie. Wymogi techniczno-sportowe dotyczące: sprzętu sportowego, sali i boisk na różnych poziomach współzawodnictwa. Terminologia siatkarska. Struktura zespołu. Podział obowiązków, funkcje zawodników i pozycje w grze. Konstruowanie drużyny. Ogólne założenia metodyki nauczania i doskonalenia techniki i taktyki gry. Ukierunkowane kształtowanie sprawności fizycznej. Sprawność fizyczna w strukturze treningu. Metodyka kształtowania sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży. Metodyka kształtowania koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci i młodzieży. Elementy treningu funkcjonalnego. Organizacja jednostki treningowej. Zasady, metody, formy i środki nauczania i doskonalenia techniki gry. Klasyfikacja i współzależność elementów techniki gry. Siatkówka plażowa dzieci i młodzieży.

Laboratorium: Organizacja gry w piłkę siatkową na poszczególnych etapach szkolenia. Ukierunkowane kształtowanie sprawności fizycznej. Gry i zabawy ruchowe w treningu. Metodyka kształtowania zdolności koordynacyjnych w siatkówce. Ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne w treningu młodego siatkarza. Jednostka treningowa. Rodzaje rozgrzewek – przykłady rozwiązań. Przykłady rozgrzewki przedmeczowej. Ćwiczenia w części końcowej. Ćwiczenia stabilizujące i korekcyjne kręgosłupa.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, zajęcia praktyczne, konsultacje, obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, zajęcia w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład z przedmiotu kończy się testem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami (test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i otwartych). Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów.

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, hospitacja zajęć piłki siatkowej. Ocenie podlegają:

 • opracowane przez studenta materiały metodyczne (konspekty, arkusze statystyczne, protokoły) - 20%
 • test sprawności specjalnej - 80%

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (40%) i laboratorium (60%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z wykładu i laboratorium.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Bertante N., Fantoni G.: Siatkówka. Technika, taktyka i strategia, piłka plażowa, minisiatkówka. Wydawnictwo „Muza”, Warszawa 2006
 2. Busz J.: Gramy w siatkówkę. „Sport i Turystyka” Warszawa 1975
 3. Grządziel G., Kowalski L.: Siatkówka plażowa w szkole. COS Warszawa 2000
 4. Kasza W., Krzyżanowski Z.: Piłka siatkowa dla najmłodszych – zeszyt metodyczno-szkoleniowy dla klas 4-6.Warszawa 2011
 5. Uzarowicz J., Zdebska H.: Piłka siatkowa. Program szkolenia dzieci i młodzieży. RCMSKFiS, Warszawa 1998
 6. Wróblewski P.: Piłka siatkowa w szkole - poradnik metodyczny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007
 7. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Grządziel G., Ljach W.: Piłka siatkowa. Podstawy treningu. Zasób ćwiczeń. Warszawa 2000
 2. Mecner K.: 80 lat polskiej siatkówki. Warszawa 2002
 3. Mecner K.: Historia siatkówki. Mistrzostwa Europy. Katowice 2005
 4. Seweryniak T.: Siatkówka plażowa. Działania graczy i współzawodnictwo. Wrocław 2008
 5. Skrobański H., Wieczorek A.: Przewodnik do ćwiczeń z piłki siatkowej. Poznań 1995
 6. Uzarowicz J.: Siatkówka - co jest grane. Kraków 2001

Uwagi

Program specjalizacji w treściach jak i ich wymiarach godzinowych został opracowany na podstawie, uznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, „Programu kształcenia instruktorów sportu z piłki siatkowej” opracowanego przez Akademię Polskiej Siatkówki Polskiego Związku Piłki Siatkowej.


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:24)