SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-36_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Izabela Gabryelewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką wypadków przy pracy i  chorób zawodowych.  Przygotowanie do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy, poprzez zapoznanie studentów z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy służb bhp. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Definicja wypadków przy pracy. Cechy wypadków przy pracy - nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą. 

W2. Źródła danych statystycznych dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W3. Koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W4. Elementy środowiska pracy wpływające na bezpieczeństwo pracy. 

W5. Metody i narzędzia poprawiające środowisko pracy (Ergonomia, Antropometria, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, Kultura bezpieczeństwa pracy).

W6. Ewidencja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

W7.Metody i narzędzie podnoszące bezpieczeństwo pracy.

Ćwiczenia (ćwiczenia do wyboru przez prowadzącego):

Ćwiczenie 1. Dane statystyczne na temat ilości i ciężkości wypadków przy pracy (Krytyczna analiza)

Ćwiczenie 2. Dane statystyczne na temat chorób zawodowych (Krytyczna analiza)

Ćwiczenie 3. Opis stanowiska pracy – stan zastany

Ćwiczenie 4. Człowiek – obiekt techniczny

Ćwiczenie 5. Materialne parametry środowiska pracy

Ćwiczenie 6. Czynniki techniczno – organizacyjne

Ćwiczenie 7. Identyfikacja punków krytycznych

Ćwiczenie 8. Modyfikacja stanowiska pracy (czynniki techniczne, czynniki organizacyjne, czynnik ludzki)

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy (z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych).

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna, praca ze źródłem drukowanym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:

Kolokwium pisemne – pytania otwarte (lub test z pytaniami wielokrotnego wyboru), poprzedzone uzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń.

Ocena:

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami.
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim poziomie merytorycznym.

Ćwiczenia: Średnia ocen z ocen uzyskiwanych po wykonaniu ćwiczenia.

Ocena z ćwiczeń:

poniżej 2,69 - niedostateczny (2,0)

od 2,70 do 3,39 - dostateczny (3,0)

od 3,40 - 3,69 - dostateczny plus (3,5)

od 3,70 do 4,39 - dobry,

od 4,4 do 4,69 - dobry plus,

od 4, 70 do 5,0 - bardzo dobry,

 

Literatura podstawowa

  1. Gałusza M., Tanger W., Wypadki i choroby zawodowe i dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
  2. Pawłowska Z. (red.), Podstawy prewencji wypadkowej. Wyd. CIOP, Warszawa 2008.
  3. Rybakowski M., Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie. UZ, Zielona Góra 2011.
  4. Wojciechowska-Piskorska H., Wypadki przy pracy. Wyd. ODDK, Gdańsk 2009.
  5. Nowacka Wiesława Ł., Ergonomia i ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

  1. Pietrzak L., Modele wypadków przy pracy. „Bezpieczeństwo Pracy” 10/2003.
  2. ATEST (Czasopismo - miesięcznik).
  3. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka (Czasopismo - miesięcznik).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Izabela Gabryelewicz (ostatnia modyfikacja: 02-05-2021 14:00)