SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania BHP
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-39_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką wykorzystania zasad zarządzania bezpieczeństwem pracy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w oparciu o Normę Międzynarodową ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, analizy i oceny zagrożeń fizycznych oraz ergonomii. Umiejętności z zakresu grafiki komputerowej.

Zakres tematyczny

Tematyka wykładów

W1 - 2 godz.: Wprowadzenie w problematyką przedmiotu. Istota, cele i zadania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W2 - 2 godz.: Wymagania systemu zarządzania bhp według PN-ISO 45001. Polityka bezpieczeństwa pracy. Zobowiązania zakładu wynikające z wdrażania i eksploatacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP). Uregulowania normatywne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

W3 - 2 godz.: Ciągłe doskonalenie, działania korygujące, działania zapobiegawcze, identyfikacja zagrożeń, monitorowanie aktywne, monitorowanie reaktywne, niezgodności.

W4 - 4 godz.: Działania odnoszące się do ryzyk i szans. Cele BHP i planowanie ich osiągnięć. Wsparcie, zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie - działania normatywne zgodne z PN-ISO 45001. Eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk.

W5 - 2 godz.: Zarządzanie zmianą. Zakupy. Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne. Ocena efektów działania. Audit wewnętrzny.

W6 - 2 godz.: Działania w przedsiębiorstwie odnoszące się do ryzyk i szans. Ocena szans dotyczących BHP i ciągłe doskonalenie.

W7 - 1 godz.: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzania. Przygotowanie do egzaminu.

Projekt

P1 - 2 godz.: Wprowadzenie do problematyki projektu z zakresu szczegółowej instrukcji bezpiecznej pracy na stanowisku pracy oraz w procesie pracy, zgodnie z zaleceniami CIOP. Przydział indywidualnych obszarów tematycznych dla studentów, w tym tematyki dotyczącej schematu i planu ewakuacji.

P2 - 4 godz.: Praca studenta z materiałem źródłowym i przedstawienie koncepcji rozwinięcia projektu szczegółowej instrukcji BHP.

P3 - 4 godz.: Pracz studenta z materiałem źródłowym i przedstawienie koncepcji rozwinięcia projektu - schemat i plan ewakuacji na wypadek poważnej awarii.

P4 - 4 godz.: Prezentacja przygotowanych projektów - wystąpienia ustne i dyskusja w grupie nad słusznością założeń i opracowania.

P5 - 1 godz.: Ocena końcowa prac projektowych studentów i prac z materiałem źródłowym oraz wystąpień ustnych.

 

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

P - metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza. Metoda projektu.

Prezentacja projektu - wystąpienie ustne studenta na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zasady oceniania egzaminu pisemnego/ustnego – pytania otwarte

Ocena:  

2,0 – praca/odpowiedź z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 – praca/ odpowiedź słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 – praca/ odpowiedź przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 – praca/ odpowiedź dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 – praca/ odpowiedź ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 – praca/odpowiedź wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, na wysokim  poziomie merytorycznym.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadanego projektu.

Zasady oceniania prac projektowych

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia projektu i egzaminu z wagą 60% ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Karczewski J. T.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 3. Kowalczyk Cz.: Jak oceniać ryzyko zawodowe. Główny Inspektor Pracy, Warszawa 2010.
 4. Lis T., Nowacki K.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 5. Pacyna A., Stadnicka D.: Wdrażanie i auditownie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
 6. Polska Norma PN-ISO 45001:2018 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
 7. Rączkowski B.: BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005-2020.
 8. Skuza L.: Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 9. Zawieska W. (red.): Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, CIOP-PIB. Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Dz. U. Nr 259, poz. 2170 z 2005 r.
 3. PN-N18002: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka.
 4. Rybakowski M.: Kształtowanie pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Problemy Profesjologii 2009, nr 2, s. 79-84.
 5. ATEST.
 6. Bezpieczeństwo Pracy.
 7. Przyjaciel Przy Pracy.
 8. Praca i Zdrowie.
 9. Serwis BHP.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie projektu analityczno - koncepcyjnego, opartego na problematyce bhp w wybranej gałęzi gospodarki przemysłowej lub usługowo-wykonawczej, z propozycją rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy - Instrukcja bezpieczeństwa pracy dla wybranego stanowiska pracy lub procesu pracy. Plan ewakuacji. Wystąpienie ustne z prezentacją projektu.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 15:58)