SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika i organizacja środowiska pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika i organizacja środowiska pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-41_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstaw zagadnień z zakresu ekonomiki pracy, zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania procesów produkcyjnych w aspekcie wymagań ergonomii, możliwości usprawniania procesów pracy.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

W1: Podstawowe pojęcia: środowisko i stanowisko pracy, organizacja i organizowanie, przedsiębiorstwo i jego cele, ekonomika pracy.

W2: Projektowanie i organizacja stanowisk pracy. Podział pracy. Podstawowe zasady ergonomii. Rzeczowe i ludzkie uwarunkowania stanowisk pracy. Metoda 5S.

W3: Organizacja i projektowanie stanowisk pracy w czasie i przestrzeni. Proces produkcyjny i jego składowe. Wielkość produkcji a charakter i stopień specjalizacji stanowisk pracy. Struktura czasu procesu produkcyjnego.

W4: Wartościowanie i ocena pracy. Wydajność pracy.

W5-6: Ekonomika pracy.Koszty pracy.

W7: Kolokwium zaliczeniowe

 

C1: Relacje: pracodawca i pracownik. Zawody i ich klasyfikacja. Projekt zespołowy 1: materialne środowisko pracy, opis stanowiska pracy, wyposażenie stanowiska pracy (środki trwałe i obrotowe), koszt wyposażenia stanowiska pracy.

C2-3: Projekt zespołowy 2: planowanie i realizacja zadania wytwórczego (praca indywidualna, praca potokowa), analiza środowiska pracy, analiza wyników procesu pracy, propozycje poprawy jakości i wydajności pracy.

C4: Wybrane metody wartościowania stanowisk pracy

C5: Zajęcia przeglądowe.

C6-7: Ekonomika pracy. Koszty pracy i ich klasyfikacja. Składki na ubezpieczenie społeczne i inne obciążenia pracy.

 

 

 

 

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny

realizacja bieżących zadań

projekt zespołowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na podstawie sprawdzianu z progami punktowymi (51-60% - dostateczny; 61-70% - dostateczny plus; 71-80% - dobry; 81-90% - dobry plus; 91-100% - bardzo dobry)

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, realizacji bieżących zadań, realizacji dwóch projektów zespołowych zakończonych raportami.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów.

Literatura podstawowa

Armstrong, M., Taylor, S. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer: Warszawa.

Baraniak, B. (2009). Metody badania pracy. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF: Warszawa.

Borkowska, S. (2004). Strategie wynagrodzeń.Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC: Kraków.

Cascio, W. (2001). Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Wolters Kulwer: Kraków.

Czajka, Z. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce. PWN: Warszawa.

Duraj, J. (2004). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE: Warszawa.

Jasińska, J. (2010), Stosunki i warunki pracy. [W:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck:  Warszawa.

Jukimiuk, B. (2016). Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Vol. XXIX, 4, s. 43-54. DOI: 10.17951/j.2016.29.4.43.

Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A. (2004). Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce. Wyd. Akademii Ekonomicznej: Kraków.

Korpus, J. (2008). Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] J. Jakubowski, J. Wątroba (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III. Kraków: StatSoft Polska.

Lewandowski, J. (2000). Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej: Łódź.

Lis, A. i Lis, M. (2007). Wartościowanie stanowisk pracy a ocena jakości pracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach, nr 1(3), s. 113-118.

Ludwiczyński, A. (2007). Wartościowanie pracy. W: H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: WN PWN, s. 231-274.

Philips, J., Stone R., Philips P. (2003). Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi: praktyczny podręcznik rentowności inwestycji. Human Factor: Kraków.

Plebankiewicz, E., Juszczyk, M.  & Malara, J. (2014).  Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, nr 65, s. 271-278.

Sajkiewicz, A. (red.) (2000). Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Ekonomika i organizacja pracy, red. Z. Jasiński, Wrocław 1992.

Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod, red. F. Michoń, Warszawa-Kraków 1991.

Ekonomika pracy: metody aktywnego rozwiązywania problemów, red. S. Borkowska, Warszawa 1988.

Ekonomika pracy: zarys problematyki i metod, red. F. Michoń, Warszawa - Kraków, 1991.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982.

Krasnowolski, A. (2013). Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, OT-625, Warszawa.

Lewandowski, J. (red.) (1995). Ergonomia – materiały do ćwiczeń i projektowanie. Wydawnictwo Naukowe „Marcus”: Łódź.

Polańska A., Ekonomia pracy w zarządzaniu, Gdańsk 1995.

Polańska A., Wprowadzenie do ekonomii pracy w gospodarce rynkowej, Gdańsk 1992.

Przedpelski, M. (red.) (1981). Ekonomika pracy. Ekonomiczno-społeczne zagadnienia pracy człowieka. PWN: Warszawa – Poznań.

Rowiński S.R.,: Ekonomika i organizacja prac, Olsztyn 1994.

Seiwert L.J., Jak organizować czas, Warszawa 1998.

Stoner James, Wankel Ch.: Kierowanie, Warszawa 1992.

Szałkowski A., Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Wrocław 1997.

Zawieski W.M. (red.) (2014). Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne. CIOP-BIP: Warszawa. Pobrane z: https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/74754/Ramowe_wytyczne2014.pdf

Uwagi

Brak możliwości zaliczenia przedmiotu wyłącznie na podstawie pracy indywidualnej. Studenci są zobowiązani do wykonania - oprócz własnej pracy indywidualnej - również zadań wynikających z podziału obowiązków zespołowych.


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 16:48)