SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-62_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z elementarnymi pojęciami teorii ekonomii w skali mikro i makro
  • zdobycie podstawowej wiedzy ekonomicznej pozwoli studentom na zrozumienie zasad działania mechanizmu rynkowego
  • studenci poznają i zastosują w praktyce narzędzia analizy mikroekonomicznej, badając zachowania podmiotów gospodarujących na rynku
  • studenci nabędą umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych w grze rynkowej oraz będą rozwijać samodzielne myślenie ekonomiczne

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu matematyki (w tym sporządzanie wykresów funkcji, rachunek różniczkowy).

Zakres tematyczny

W1:   Elementarne zagadnienia i przedmiot ekonomii. Definicja i przedmiot ekonomii. Ekonomia jako nauka społeczna. Ekonomia pozytywna i normatywna.

W2:   Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej. Zasoby w ekonomii. Problem rzadkości dóbr. Towar i pieniądz. Rynek. Popyt i podaż. Mechanizm rynkowy. Elastyczność popytu i podaży. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Elastyczność cenowa podaży. Paradoksy popytu.

W3:  Gospodarstwo domowe jako specyficzny podmiot gospodarujący. Podstawy zachowań konsumenta. Funkcje gospodarstw domowych. Dochody i wydatki gospodarstw domowych. Konsumpcyjna funkcja gospodarstwa domowego. Teoria wyboru konsumenta (preferencje, użyteczność, krzywa obojętności, linia ograniczenia budżetowego, marginalna stopa substytucji). Produkcyjna funkcja gospodarstwa domowego

W4:   Podstawy teorii producenta. Definicje: przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, działalności gospodarczej. Cele działania przedsiębiorstwa. Forma własności i majątek przedsiębiorstwa. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów (koszty: całkowite, stałe, zmienne, przeciętne, krańcowe; utarg całkowity i krańcowy). Optimum ekonomiczne i technologiczne.

W5:   Społeczno-ekonomiczne funkcje państwa. Pojęcie państwa. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Ekonomiczne funkcje państwa. Budżet państwa, jego struktura i funkcje. Dochody i wydatki budżetowe. Deficyt budżetowy.  Podatki.

W6:   System pieniężno-kredytowy. Banki i ich funkcje.  Kredyt – pojęcie, klasyfikacja.  Kreacja pieniądza.  Rola banku centralnego. Stosunki między bankiem centralnym a rządem. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza.

W7: Kolokwium zaliczeniowe.

 

C1: Elementarne zagadnienia i przedmiot ekonomii

C2: Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej

C3: Gospodarstwo domowe jako specyficzny podmiot gospodarujący

C4: Podstawy teorii producenta

C5: Społeczno-ekonomiczne funkcje państwa

C6: System pieniężno-kredytowy

C7: Zajęcia przeglądowe

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny

ćwiczenia: praca indywidualna i zespołowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład/ćwiczenia/ocena końcowa: zaliczane na podstawie pisemnego kolokwium (51 - 60% - dostateczny; 61 - 70% - dostateczny plus; 71 - 80% - dobry; 81 - 90% - dobry plus; 91 - 100% - bardzo dobry).

Literatura podstawowa

Bremond J., Couet J.-F., Salort M.-M., Kompendium wiedzy o ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005.

Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.

Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Makro- i mikroekonomia. Podstawowe zagadnienia, red. S. Marciniak, WN PWN, Warszawa 2006.

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

Whitehead G., Ekonomia, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, WN PWN, Warszawa 1998.

Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Warszawa 2007.

Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wrokopa, Poznań 1997.

Baza wiedzy dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego: www.nbportal.pl.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 18:14)