SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy przedsiębiorczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-63_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, z rodzajami działań przedsiębiorczych oraz cechami dobrego przedsiębiorcy; kształtowanie umiejętności w zakresie przygotowania Biznesplanu. 

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Wykłady:

W1: Przedsiębiorczość - podstawowe definicje. Sylwetka przedsiębiorcy.

W2: Przemiany gospodarcze w Polsce i ich skutki dla rozwoju przedsiębiorczości.

W3: Modele i uwarunkowania przedsiębiorczości. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości.

W4: Istota i cele przedsiębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa.Przedsiębiorczość niezależna i korporacyjna.

W5: Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości. 

W6: Globalizacja przedsiębiorczości.

W7: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Etyka w biznesie.

Projekt:

P1-2: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

P3: Metody pobudzania kreatywności.

P4-6: Analiza SWOT - ryzyko przedsięwzięcia. Planowanie przedsięwzięć. Tworzenie biznesplanu.

P7: Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.

Projekt: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - projekt (Biznesplan, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach

Wykład - kolokwium ustne lub pisemne (min. 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - średnia ocen z projektu i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Warszawa 2002.

Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków 2001.

Makieła Z., Stuss M., Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, Kraków 2018.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Warszawa 2006.

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław 2005.

Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, red. L. Koćwin, Zielona Góra 2006.

Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, red. J. Żurek, Gdańsk 2007.

Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Kraków 2005.

Rymarczyk J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2004.

Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Kraków 2007.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290, 2486, z 2018 r. poz. 107, 398..).

Literatura uzupełniająca

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa 2008.

Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa 2001.

Samborska A., Sowula S, Jak założyć firmę i prowadzić działalność gospodarczą.

Szmidt K., ABC kreatywności, Warszawa 2010.

Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, red. E. Nojszewska, Warszawa 2002.

Procesy internalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Katowice 2000.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 16:58)