SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informacyjne zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informacyjne zarządzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-76_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką systemów informacyjnych, ich analizą, zadaniami i rolą w realizacji procesów zarządzania w organizacjach.

 

Wymagania wstępne

Informatyka.

 

Zakres tematyczny

Treść zajęć

L1. Omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Szkolenie BHP. Procesy informacyjne i ich funkcje.

L2. Informacja jako element systemu gospodarczego. Regulacja, sterowanie i zarządzanie systemem gospodarczym. 

L3. Zarzadzanie informacją (istota zarzadzania informacją; potrzeby informacyjne – luka informacyjna; zarządzanie: spójnością, tajnością i poufnością, integracją informacji; ochrona i kontrola informacji). Hurtownie danych.

L4. Skomputeryzowane informacyjne systemy zarządzania.

L5. Zintegrowane systemy informatyczne (własności ZSI, systemy: MRP, MRPII, ERP).

L6. Systemy wspomagające zabezpieczenie jakości. Informatyczne wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie (w tym BHP).

L7. Strategie w działalności przedsiębiorstwa. IoT. Przemysł 4.0.

 

 

 

 

 

Metody kształcenia

Praca indywidualna i zespołowa. Prezentacje, analiza i dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: średnia arytmetyczna z ocen za realizację projektów, prezentacji i odpowiedzi na zajęciach.

Ocena końcowa: ocena z laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania. Red. naukowa Stanisław Wrycza i Jacek Maślankowski, PWN, Warszawa, 2019.
  2. Jelonek D.: Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem: perspektywy strategii i tworzenia wartości. PWE, Warszawa, 2018.
  3. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu.  A. W. Placet, Warszawa, 2005.
  4. Wachnik B.: Luka informacyjna w przedsięwzięciach Informatycznych: problemy i rozwiązania. PWE, Warszawa, 2020.
  5. Wstęp do informatyki gospodarczej. Praca zbiorowa pod redakcją  Anny Rokickiej - Broniatowskiej, Wyd. SGH, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Bielecki W.T.: Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa, 2001.
  2. Bitkowska A.: Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009. 
  3. Gryffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 2002.
  4. Szmit M.: Informatyka w zarzadzaniu. Wyd. Difin, Warszawa, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-05-2021 10:00)