SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-20_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania mikroklimatu w pomieszczeniach pracy.

Wymagania wstępne

Bezpieczeństwo procesowe.  Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Czynniki kształtujące środowisko powietrzne w pomieszczeniach pracy. 

W2: Zanieczyszczenie powietrza pyłami. Pyły w środowisku pracy.

W3: Szkodliwe działanie pyłów na człowieka. Pomiary zapylenia.

W4: Ograniczanie emisji pyłów. Zapobieganie skutkom narażenia na pyły.

W5: Wentylacja pomieszczeń przemysłowych. Wentylacja miejscowa.

W6: Pneumatyczne instalacje odciągowe.  

W7: Zasady dotyczące pomiarów podstawowych parametrów instalacji wentylacyjnych.

Projekt:

P1: Obliczanie stężenia pyłu całkowitego w powietrzu na podstawie danych pomiarowych.

P2: Obliczanie parametrów pracy pneumatycznych instalacji odciągowych.

P3-4: Obliczanie oporów przepływu w sieci przewodów instalacji odciągowej.

P5: Określenie wymaganej wydajności wentylatora.

P6: Obliczanie całkowitych strat ciśnienia.

P7: Podsumowanie prac i ocena projektów.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Projekt: pogadanka, pomiar, ćwiczenia projektowe, analiza, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z kolokwium. Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Projekt oceniany jest na podstawie: obecności i wykonania wszystkich cząstkowych ćwiczeń projektowych.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.      Dolny S.: Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym. Akademia Rolnicza, Poznań 1999.

2.      Więcek E., Stroszejn-Mrowca G., Maciejewska A.: Pyły środowiska pracy. W: Higiena pracy pod red. Induskiego J.A. Oficyna wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1999.

3.      Fortuna S.: Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Wydawnictwo TECHWENT, Kraków 1999.

4.      Gliński M.: Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy. Miejscowa wentylacja wywiewna. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2007.

5.      Słomka A.: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. OSPIP, Wrocław 2005.

Literatura uzupełniająca

1.      PN-ISO 4225:1999 Jakość powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia.

2.      PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

3.      Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. Recknagel, EWFE, Gdańsk 1994.

4.      Mierzwiński S.: Kształtowanie rozdziału powietrza w wentylowanych pomieszczeniach, Forum Wentylacja, Warszawa 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Aksentowicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 22:39)