SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-27_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami edukacji dorosłych oraz kształtowanie umiejętności w zakresie odpowiedniego doboru ofert edukacyjnych (na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym) na różnych etapach kariery zawodowej pracowników służby BHP.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady:

W1: Edukacja permanentna, jako proces całożyciowy (w tym system pojęciowy andragogiki).

W4: Edukacja dorosłych w Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia). 

W2-3: Specyfika procesu nauczania dorosłych. Współczesne znaczenie kształcenia ustawicznego wśród pracowników służby BHP.

W5: Charakterystyka ucznia dorosłego oraz metody pracy z osobą dorosłą.

W6: Kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych (na etapie szkoły branżowej, średniej, wyższej).

W7: Klasyfikacja organizatorów pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych. 

Ćwiczenia:

C1: Rynek pracy a edukacja dorosłych - zawody deficytowe.

C2: Edukacja dorosłych a praca zawodowa i bezrobocie.

C3: Formy wsparcia edukacji dorosłych (w tym możliwości uzyskania dofinansowania np. z Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środków unijnych).

C4: Edukacja kulturowa ludzi dorosłych (przykładowe formy realizacji, instytucje; edukacja osób „Trzeciego Wieku”). 

C5: Edukacja i integracja społeczno-zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 

C6: Formy szkolne i pozaszkolne edukacji zawodowej dorosłych w zakresie BHP (na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym).

C7: Doskonalenie zawodowe pracowników służby BHP w ujęciu lokalnym (oferty edukacyjne, możliwości rozwoju zawodowego, kariera zawodowa w służbach BHP).

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz.


Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach


Wykład - kolokwium ustne lub pisemne (min. 51% na zaliczenie)


Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Aleksander T, Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom-Kraków 2009.

Berezka A., Rola kształcenia ustawicznego w realizacji wyzwań Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania" 2013, nr 33, t. 2.

Fabiś A. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Andragogika jako przedmiot akademicki, Mysłowice-Zakopane 2004.

Gerlach R., Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania-szanse-zagrożenia, Bydgoszcz 2007.

Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 2003.

Komisja Europejska, Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, Bruksela 2000.

Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2007.

Luber D., Uczeń dorosły jako podmiot edukacji i wychowania, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 1-2 (42-43)

 

Literatura uzupełniająca

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, red. J. Delors, Radom 1998.

Karaś S., Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Warszawa-Radom 1995.

Kozerska A., Proces samokształcenia w ujęciu W. Okińskiego , "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2010, nr 3.

Maniak G., Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja. Polska na tle Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 2014.

Nowacki T.W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Warszawa 2004.

Nyczkało N.G., Szlosek F., Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian, Warszawa – Radom 2008, Część I: Kształcenie zawodowe w Polsce w kontekście reform edukacyjnych.

Piwowarski R. (red.),Oświata dorosłych, nowe uwarunkowania i wyzwania, Warszawa 1998.

Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991.

Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.), Oświata Dorosłych, Poznań-Toruń 1999.

Skrzypczak J., Aleksander T., Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań 1998.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z dnia 19 lutego 2019, poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019, poz 652).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860) z późniejszymi
zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz.U. poz. 1145).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 16
sierpnia 2019, poz. 1536).

Wach K., Europejski rynek pracy, Kraków 2007.

Wujek T., Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 19:23)