SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Kod przedmiotu 11.3-WH-KP-TIN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Trybus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z systemem edycji tekstów LaTeX. Podstawy obsługi programu do edycji TeXStudio. Tworzenie podstawowych dokumentów w formacie tex i ich kompilacja do plików pdf. Podstawy programowania.

Wymagania wstępne

Brak. 

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do systemu LaTeX/MikTex, podstawy TeXStudio. Struktura plików TeX, podstawowe polecenia. Kompilacja plików pdf. Edycja tekstów przy użyciu poznanych narzędzi. Podstawy programowania: składnia HTML a składnia innych języków programowania na prostych przykładach.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie zadań praktycznych. 

Literatura podstawowa

1. Janowski J.: Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin 2009.
2. Duch W.: Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997. Wersja sieciowa książki:
3. Durka P.J.: Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja, PWN, Warszawa 2000. Wersja sieciowa książki:

4. Czupryk R.: Informatyka dla humanistów, Przemyśl 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Adam Trybus (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 11:26)