SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia kultury europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia kultury europejskiej
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-HKE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać miejsce kultury i tradycji europejskiej w życiu społecznym i przygotować do uczestnictwa w życiu kulturalnym, przedstawiając główne epoki historyczne, nurty i różnorodność w kulturze europejskiej oraz wskazać na historyczne inspiracje w kulturze współczesnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: 1. Kultura starożytnej Grecji i Rzymu; 2. Antyczny judaizm; 3) Powstanie chrześcijaństwa i jego wpływ na zmiany w kulturze europejskiej w pierwszym tysiącleciu naszej ery; 4) Kultura średniowiecznej Europy - różnorodność czy monolit? 5) Odrodzenie w Europie i jego znaczenie dla kultury; 6) Oblicza kultury europejskiej XVII-XVIII wieku; 7) Oświecenie i stworzenie nowego paradygmatu kultury europejskiej; 8) Nurty kulturowe w Europie od rewolucji francuskiej do wybuchu I wojny światowej; 9) Kultura europejska w okresie międzywojennym; 10) Najważniejsze ruchy w kulturze europejskiej w okresie tzw. "zimnej wojny"; 11) Kultura europejska po 1989 roku; 12) Nowe nurty w kulturze europejskiej na początku XXI wieku.

Ćwiczenia:1. Pojęcie i definicja kultury; 2) Podstawowe pojęcia związane z kulturą: synkretyzm kulturowy, akulturacja,  enkulturacja i inne; 3) Kultura a nauki humanistyczne i społeczne - badacz jako współtwórca kultury; 4) Zmiana paradygmatu kultury na przestrzeni dziejów 5) Literatura a oratura 6) Koncepcje oralności w kulturze – Albert Lord, Walter Ong i Eric Havelock 7) Tekst i lektura – przemiany na przestrzeni wieków 8) Kultura multimedialna, rewolucja czy zmiana nośnika? 9) Internet w warsztacie humanisty 10) – 13) Wybrane aspekty kultury europejskiej.

Metody kształcenia

wykład, rozmowa nauczająca, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłem ikonograficznym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: obecność na zajęciach.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie eseju dotyczącego wybranego artysty lub zagadnienia z historii kultury oraz uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji  i debatach. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Może im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów.

Literatura podstawowa

 

1.               Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2005.

2.               Fernandez-Armesto F., Cywilizacje. Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1.      Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, Warszawa 1976.

2.      Białostocki J., Płeć śmierci, Gdańsk 2007.

3.      Berger K., Potęga smaku. Teoria sztuki, Gdańsk 2008.

4.      Burszta W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

5.      Carrol N., Filozofia sztuki masowej, Gdańsk 2011.

6.      Chrzanowski T., Sztuka w Polsce, t.1-2, Warszawa 2008

7.      Faryna-Paszkiewicz H., Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 2003.

8.      Glancey J., Historia architektury, Warszawa 2002.

9.    Havelock E.A., Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006.

10.    Havelock E.A., Przedmowa do Platona, Warszawa 2007.

11.    Kultura i metoda, red. J. Michalik, Warszawa 2011.

12.    Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2000.

13.    Obirek S., Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, Warszawa 2010.

14.    Ong W.J., Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia, Warszawa 2009.

15.    Ong W.J., Oralność i piśmiennictwo. Słowo poddane technologii, Warszawa 2011.

16.    Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 2008.

17.    Wielka historia sztuki, autor zbiorowy, t.1-7, Warszawa 2010-2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)