SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia filozofii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia filozofii
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-HF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest prezentacja i analiza poglądów wybranych filozofów od starożytności do pierwszej połowy XIX w. włącznie. W obszarze tym realizowane są cele szczegółowe, tj.: zapoznanie z terminologią filozoficzną kolejnych epok, z rozwojem myśli filozoficznej i głównymi jego etapami, ze związkami między filozofią a kulturowym kontekstem epoki. Dodatkowym celem jest wyrobienie umiejętności porównywania różnych systemów filozoficznych i opisywania ich.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia filozofii w przeglądzie historycznym i problemowym od filozofii greckiej, przez filozofię rzymską, myśl średniowiecza, renesansu, nowożytności, aż do myślicieli pokantowskich, reprezentantów klasycznego idealizmu niemieckiego. Prócz głównych epok, nurtów i ich przedstawicieli omówione będą podstawowe problemy filozofii w ich historycznym rozwoju. Szczególny nacisk położony będzie na uniwersalne zagadnienia filozofii oraz problemy etyki.

Treść wykładów uzupełniona podczas ćwiczeń, na które składa się przede wszystkim analiza tekstów źródłowych stanowiących egzemplifikację zagadnień poznanych podczas wykładów.

Metody kształcenia

Różne formy wykładu (informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, syntetyczny); w ramach ćwiczeń: różne formy pracy nad tekstem (interpretacja, dyskusja nad tekstem).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny.

Ćwiczenia: uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusjach i wykazanie się znajomością lektur i umiejętnością argumentacji; końcowy test.

Literatura podstawowa

  1. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, różne wydania.

  2. Frederick Copleston, Historia filozofii, t. 1-7, różne wydania.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)