SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawne działalności w internecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawne działalności w internecie
Kod przedmiotu 10.9-WH-PKI-PPDI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem ćwiczeń jest prezentacja wybranych problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem Internetu. Przedyskutowane zostaną zagadnienia związane z codziennych wykorzystaniem internetu, takie jak problematyka wolności słowa, handlu elektronicznego, ochrona danych osobowych, własność intelektualna, itp. 

Wymagania wstępne

Brak. 

Zakres tematyczny

  1. Czego nie wolno powiedzieć — problem wolności słowa w internecie,
  2. Piractwo, plagiat i własność intelektualna,
  3. Dane osobowe i prawo do anonimowości
  4. Granice prywatności w internecie
  5. Na zakupach — prawo a handel elektroniczny 
  6. Creative Commons, Open Source,  Copyleft i inne licencje wolnościowe

Metody kształcenia

Dyskusja problemowa. Praca z tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Test zaliczeniowy. 

Literatura podstawowa

P. Podrecki (red), Prawo Internetu, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca

  1.  J.Barta, R.Markiewicz: Internet a prawo, Kraków 1998.
  2.  A.Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004. 
  3.  Handel elektroniczny. Prawne problemy, pod red. J.Barty, Kraków 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Szczap (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 00:23)