SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropologia kulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropologia kulturowa
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-AK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką  antropologii kulturowej, jej  miejscem pośród innych nauk społecznych, zarysem jej  historii, rozwijanych teorii i metod, którymi się posługuje. Kurs ma także za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienie   zróżnicowania  kulturowego świata, pokazać, jak rodziła się  naukowa refleksja nad tym fenomenem i  uzmysłowić, że kultura jest wyróżnikiem gatunkowym rodzaju ludzkiego.  Wykład przedstawia zasadniczo klasyczne nurty w antropologii (wspominając o współczesnych) oraz  podstawowe tematy antropologii.  

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Antropologia jako nauka: przedmiot, zakres badań, antropologia i nauki pokrewne, podstawowe pojęcia i terminy; kultura jako główny przedmiot badań antropologii (geneza, klasyfikacja,  rozwój;  kultura a cywilizacja, kultura i kultury). Socjologia kultury jako nauka. Metody badawcze antropologii i socjologii. Zarys rozwoju antropologii kulturowej od ewolucjonizmu do czasów współczesnych. Wczesne szkoły w antropologii (ewolucjonizm, dyfuzjonizm i jego europejskie szkoły. Francuska szkoła antropologiczna (M. Mauss,  Durkheim, Levy- Bruhl, A. van Gennep). Funkcjonalizm B. Malinowskiego i Radcliffe – Browna. F. Boas i początki antropologii amerykańskiej, szkoła kultury i osobowości (M. Mead, R. Benedict, R. Linton). C. Levy – Strauss  początki antropologii strukturalnej, nowe nurty w antropologii współczesnej, antropologia kognitywna i interpretatywna, antropologia feministyczna, inne).

Różne sposoby definiowania kultury w socjologii i antropologii kulturowej. Gospodarka i własność w społeczeństwach pierwotnych, różne formy wymiany i daru jako elementy systemu ekonomicznego i społecznego. Rodzina i stosunki pokrewieństwa oraz inne formy organizacji społecznej w  społecznościach pierwotnych. Myślenie pierwotne,  magia, religia, nauka. Język i jego  znaczenie języka dla kultury. Hipoteza Sapira -Worfa, relatywizm językowy. Płeć, etniczność, rasa i wiek jako nowe czynniki tworzące  kulturową  odmienność. Podstawowe grupy społeczne (pierwotne i wtórne).

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, interpretacja tekstów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: obecność na zajęciach, aktywność, kolokwium zaliczeniowe.

Wykłady: egzamin pisemny.

Literatura podstawowa

 1. Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 1998.
 2. Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2011.
 3. Han Ch.,  Antropologia społeczna, Kraków 2008.
 4. Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa 2000.
 5. Kempny M.,  E. Nowicka, Badanie kultury. Elementy teorii antropologiczne. Kontynuacje. Warszawa 2004.
 6. Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Świat człowieka  świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007.
 7. Mencwel A. (red.), Antropologia kultury Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.
 8. Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.
 9. Goody J., Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006.
 10. Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków 2005.
 11. Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Benedict R.,  Wzory kultury Warszawa 2005.
 2. Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.
 3. Elias N., Przemiany obyczajów w kulturze Zachodu, Warszawa 1980.
 4. Mucha J. (red.) Kultura dominująca jako kultura obca, Warszawa 1999.
 5. Kubica G., Siostry Malinowskiego czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Kraków  2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Szczap (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 00:15)