SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia kobiety europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia kobiety europejskiej
Kod przedmiotu 08.3-WH-K-HKE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Gender studies i tożsamość płci
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Daria Janiszewska-Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie dziejów kobiety europejskiej, jej roli w przemianach politycznych, społecznych i kulturowych w Europie od najstarszych cywilizacji po czasy współczesne. Przedmiot będzie koncentrował się na zaprezentowaniu głównych ról kobiety od wizerunku czarownicy, kapłanki, wojowniczki, po intelektualistkę i twórcę.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady:

1) Rola kobiet w epoce brązu. Od kapłanki do Amazonki. Wizerunek kobiet w mitach grecko-rzymskich; 2) Pozycja kobiety w starożytnej Grecji na przykładzie Safony, Deotymy, Aspazji; 3) Wpływ kobiet na wielką politykę w okresie hellenistycznym; 4) Kobieta w sztuce grecko-rzymskiej; 5) Życie codzienne Greczynek i Rzymianek; 6) Wizerunek Rzymianki w epoce królewskiej i republikańskiej; 7) Cesarzowe rzymskie od Liwii do Julii Domny; 8) Wzrost znaczenia kobiety w epoce triumfu chrześcijaństwa. Cesarzowe zmierzchu cesarstwa i pierwsze święte i męczennice; 9) Królowe i wieszczki barbarzyńskiej Europy; 10) "Władza kobiet" w Cesarstwie Bizantyńskim; 11) Znaczenie księżniczek i królowych w średniowiecznej Europie; 12) Życie codzienne średniowiecznej kobiety; 13) Żony Henryka VIII i rola kobiet w Anglii epoki Tudorów; 14) Boudika w tradycji elżbietańskiej i wiktoriańskiej Anglii.

Ćwiczenia:

1) Kobiety strażniczki domowego ogniska; 2) Kobiety władczynie i wojowniczki; 3) Kobiety pióra; 4) Kobiety w polityce; 5) Kobiety organizatorki życia społecznego; 6) Kapłanki; 7) Naukowczynie; 8) Prezentacje wybranych postaci kobiecych z dziejów Europy.

 

Metody kształcenia

Podstawowymi metodami kształcenia są:

wykład: wykład problemowy.

ćwiczenia: rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem nad tekstem źródłowym i tekstem naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest:

Wykład: obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu.

Ćwiczenia: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 3 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i prezentacji referatu. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność w dyskusji, 1 – za prezentację referatu. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji lub sprawdzianu.

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na trzy pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Janiszewska-Sieńko D., Wieszczka w świecie starożytnych Germanów. Studium porównawcze, Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 7-23.
 2. Strzelczyk J., Pióro w wątłych dłoniach: o twórczości kobiet w dawnych wiekach : początki (od Safony do Hroswity), Warszawa 2007.
 3. Strzelczyk J., Pióro w wątłych dłoniach: o twórczości kobiet w dawnych wiekach. T. 2, Rozkwit (od Murasaki Shikibu do Małgorzaty Porete), Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków 2006.
 2. Chaunu P., Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989.
 3. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1993.
 4. Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 2002.
 5. Flacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985.
 6. Freisenbruch A., Pierwsze damy antycznego Rzymu, Warszawa 2017.
 7. Grimal P., Miłość w starożytnym Rzymie, Warszawa 2005.
 8. Grimal P., Pamiętniki Agryppiny czyli żądza władzy, Warszawa 1999
 9. Hamman A.G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990.
 10. Hamman A.G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, Warszawa 1989.
 11. Historia ciała t. 1, Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello Georges, Gdańsk  2011.
 12. Historia życia prywatnego, Od renesansu do oświecenia, t. 3, red. R. Chartier,  Wrocław 2005.
 13. Historia życia prywatnego, Od I wojny światowej do naszych czasów, t. 5, red. P. Aries, G. Duby, Wrocław 2006.
 14. Historia życia prywatnego, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, t. 4, red. M. Perrot, Wrocław 2006.
 15. Historia życia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, t. 1, red. P. Veyne  Wrocław-Warszawa 2005.
 16. Historia życia prywatnego. Od Europy feudalnej do renesansu, t. 2, red. G. Duby, Wrocław 2005.
 17. Hiuzinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.
 18. Kulesza R., Starożytna Sparta, Poznań 2003.
 19. Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994.
 20. Makowiecka E., Sztuka grecka, Warszawa 2008.
 21. Makowiecka E., Sztuka rzymska, od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010.
 22. Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969.
 23. Mireaux E., Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962.
 24. Ranke-Heinemann U., Eunuchy do raju. Kościół katolicki a seksualizm, Gdynia 1995.
 25. Świderkówna A., Życie codzienne w Egipcie w czasach greckich papirusów, Warszawa 1983.
 26. Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988 i n.
 27. Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Daria Janiszewska-Sieńko (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 17:49)