SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura popularna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura popularna
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-KP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom złożonych mechanizmów rządzących kulturą popularną. Określenie zasad jej ewolucji oraz związków z współczesną cywilizacją. Wskazanie na uwarunkowanie polityczne, ekonomiczne, antropologiczne tej kultury. Omówienie zasadniczych funkcji jej wytworów zarówno rynkowych jak i podmiotowych.

Wymagania wstępne

Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury i literatury popularnej.

Zakres tematyczny

Początki kultury popularnej.

Zakres kultury popularnej

Ideologia oraz uwarunkowania cywilizacyjne

Pytania o zagrożenia trzecią kulturą

Postkolonializm, globalizm i tożsamość

Informacje dotyczące szkół badających literaturę popularną (niemieckiej, anglosaskiej, polskiej).

Związki literatury popularnej z kulturą masową.

Podmiotowość kultury popularnej

Metody kształcenia

Konwersatorium  oraz praca analityczna (samodzielna i grupowa).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

1.       Michele de Certeau, Wynaleźć codzienność, przeł. K. Thiel-Jańczuk,   WUJ, Kraków 2008.

2.       John Brockman, Trzecia kultura, tłum. P. Amsterdamski, CiS, Warszawa 1996.

3.       Dominic Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł., W.J.Burszta, Zysk i Spółka, Poznań 1994.

4.       Tim Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, WUJ, Kraków 2004.

5.       John Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. W. Sawicka, WUJ, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

1.       Antonina Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 2005,

2.       Umberto Eco, Apokaliptycy i dostosowani, przeł. P. Sarwa, WAB, Warszawa 2010.

3.       Mariusz Czubaj, Etnolog w Mieście Zła. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Oficynka, Gdańsk 2010.

4.       Marcin Napiórkowski, Mitologia współczesna. Relacja o poczynaniach i przygodach krajowców zamieszkałych w globalnej wiosce, WUW, Warszawa 2013.

5.       Stephen King, Danse macabre, przeł. P. Braiter, P. Ziemkiewicz, Próśzyński i S-ka, Poznań 2009.

6.       Jon Dovey, Helen W. Kennedy, Kultura gier komputerowych, przeł. T. Macios, A. Oksiuta, WUJ, Kraków 2011.

Dieter Mersch, Teorie mediów, przeł. E. Krauss, Sic!,  Warszawa 2010.

Uwagi

Brak 


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)