SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A3: Filozoficzne i religijne modele życia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A3: Filozoficzne i religijne modele życia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PFRM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z fenomenem doświadczenia religijnego. Relacja między religią i filozofią. Postawy filozoficzne i religijne i ich znaczenie dla etyki i antropologii

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs historii filozofii starożytnej i średniowiecznej

Zakres tematyczny

- warianty starożytnych modeli życia: epoka homerycka, grecka paideia

- późna starożytność i narodziny chrześcijaństwa: zmiana paradygmatu

- propozycja chrześcijańskiego modelu życia: duchowni, mnisi, asceci, anachoreci, wierni

- fenomen monastycyzmu (monastycyzm egipski, syryjski, palestyński)

- mistyka chrześcijańska na przykładzie życia i dzieł greckich Ojców Kościoła

- życie w Bizancjum

- bizantyjski model życia po Bizancjum – Ruś

- słowiański wariant religijności

 - postawy filozoficzne filozofów rosyjskich

Lektury (fragmenty):

 1. Homer, Iliada
 2. Platon, Listy, (list VII)
 3. Plutarch, Moralia
 4. Rufin, Historia mnichów w Egipcie, red. E. Wypszycka, Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich, Kraków 2007.
 5. Jan Złotousty, Cnoty i Wady
 6. Teodoret z Cyru, Leczenie chorób hellenizmu
 7. Jan Klimak, Drabina raju
 8. Maksym Wyznawca, Dialog o życiu wewnętrznym
 9. Żywot Konstantyna-Cyryla
 10. Opowieści pielgrzyma
 11. W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia
 12. P. Florenski, Sens idealizmu

Metody kształcenia

wykład informacyjny, dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach, aktywność, esej, referat, kolokwium zaliczeniowe (aby zaliczyć tekst należy prawidłowo odpowiedzieć na 51% pytań)

Literatura podstawowa

 1. W. Jaeger, Paideia, Formowanie człowieka greckiego, Warszawa 2001.
 2. B. Tatakis, Filozofia Bizantyjska, przeł. S. Tokariew, WAM, Kraków 2012
 3. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł. I. Brzeska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Z. Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej, Warszawa 1986.
 2. E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962.
 3. L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, Gdańsk 2008.
 4. H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969.
 5. E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)