SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A2: Filozofia i etyka sportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A2: Filozofia i etyka sportu
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PFES
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Zegzuła - Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu antropologii filozoficznej oraz związkami filozofii z kulturą fizyczną. Zasadnicza orientacja w problematyce historii filozofii obejmującej okres od starożytności po współczesność (szczególnie uwzględnienie podejścia do kultury fizycznej i cielesności). Ukazanie historycznego rozwoju idei olimpizmu (kultura starogrecka jako źródło nowożytnego sportu europejskiego, rozwój idei starożytnego olimpizmu w poglądach P. de Coubertina). Prezentacja poglądów na sport, jako zjawisko podlegające zasadom „fair play”. Etyka w sporcie.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu filozofii, filozofii kultury oraz etyki.

Zakres tematyczny

Filozofia w europejskim kręgu kulturowym. Starożytna idea „kalokaghatii” i jej realizacja w sporcie. Antropologia filozoficzna. Ciało, jego recepcja i ocena wartości w różnych epokach. Filozofia sportu – powstanie i rozwój. Idea olimpizmu. Etyka jako dyscyplina filozoficzna ‒ jej główna problematyka i naczelne kategorie (wartości, normy, oceny, sankcje, dobro, doskonałość, prawda, piękno, sprawiedliwość ), koncepcja „etyki sportowej walki”i zasada „fair play” jako jej naczelna zasada; współczesne zagrożenia dla zasady „fair play” (agresja, doping, korupcja, chuligaństwo stadionowe); estetyczny wymiar sportu ‒ kategoria piękna w sporcie.

 

Metody kształcenia

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja, prezentacje multimedialne, paktywność w grupach, studium przypadków związanych z występowaniem dylematów etycznych w sporcie;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowa obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusji, czynna i przemyślana,  analiza tekstów źródłowych, referat;

Literatura podstawowa

1. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958 lub inne wydanie.

2. Tatarkiewicz W.  Historia filozofii, Tom1, (wydanie dowolne).

3. Lipiec J. Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999.

4.Lipiec J. Kalogiata: Szkice z filozofii sportu, Kraków 1988.

5. Tyszka A., Olimpia i Akademia. Szkice o humanistycznej treści sportu, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1970;

6. Krawczyk Z. (red) Filozofia i socjologia kultury fizycznej. Wybór tekstów, Warszawa 1974, PWN;

7. Karta Olimpijska.

Literatura uzupełniająca

1. Lipiec J. (red.), Duch sportu, Kraków 1980.

2. Lipoński W., Olimpizm dla każdego: popularny zarys wiedzyw historii, organizacji i filozofii ruchu olimpijskiego, Poznań 2000.

3. Osterloff K., Historia sportu, Warszawa 1976.

4. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)