SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A2: Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A2: Komunikacja społeczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PKS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoretycznymi podstawami procesu komunikacji społecznej; zaznajomienie z psychologicznymi, socjologicznymi i kulturowymi uwarunkowaniami komunikowania się.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Natura procesu komunikowania a rozwój społeczny.

2. Komunikowanie interpersonalne. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

3. Przyczyny zaburzeń komunikacji interpersonalnej. Typy komunikowania -komunikowanie informacyjne i komunikowanie perswazyjne.

4. Komunikacja grupowa i publiczna.

5. Bariery komunikacyjne.

6. System komunikowania masowego.

7. Komunikacja w Internecie i  społeczeństwo sieci.

8. Komunikacja międzykulturowa.

9. Kulturowe konteksty komunikacji.

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi, opis uzasadniający, dyskusja panelowa, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

dyskusja problemowa, praca pisemna, sprawdzian.

 

Literatura podstawowa

(wybrane fragmenty – ustalane na bieżąco w trakcie trwania semestru):

1. E. Griffin Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

2. R.Cialdini, Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańsk 2001.

3. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.

4. B. Dobek-Ostrowska, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001.

5. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

6. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005.

7. E. T. Hall, Proksemika w kontekście krzyżowania się kultur (w) Ukryty wymiar, Warszawa.

8. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.

9. P. Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998. N

10. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Red.M. Hopfinger, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1. M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000.

2. D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007.

3. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2006.

4. Z. Nęcki, Komunikowanie interpersonalne, Wrocław, 1992.

5. S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007.

6. Ch. E. Schaefer, T. F. DiGeronimo, Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach, Poznań 2002.

7. M. Król- Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa 2005.

8. T. Witkowski, Psychomanipulacje, Wałbrzych 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)