SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A6: Filozofia w kulturze polskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A6: Filozofia w kulturze polskiej
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PFKP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w historii filozofii w Polsce ze szczególnymi uwzględnieniem ich związku z historią Polski i z dziejami polskiej kultury w poszczególnych epokach.

Wymagania wstępne

zaliczony kurs z historii filozofii

Zakres tematyczny

Dzieje polskiej kultury filozoficznej od czasów pierwszych kontaktów intelektualnych z filozofią europejską po wiek XX. Problematyka uszeregowana jest chronologicznie i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: filozofia średniowieczna w Polsce, polska szkoła prawa narodów, Odrodzenie w myśli polskiej, Kopernikanizm, filozofia polityczna XVII w., spory wokół arian, filozofowie polskiego Oświecenia, recepcja w Polsce filozofii I. Kanta, polski heglizm, filozofia i historiozofia polskiego Romantyzmu, polska filozofia narodowa, filozofia czynu, specyfika polskiego pozytywizmu, spory filozoficzne przełomu XIX i XX w., rozwój filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej, życie filozoficzne w Dwudziestoleciu Międzywojennym, filozofowie polscy okresu powojennego. Przy omawianiu powyższych zagadnień szczególna uwaga zostanie zwrócona na ich kulturowe tło.

Metody kształcenia

praca z tekstem, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach/test

Literatura podstawowa

Podstawowe teksty źródłowe znajdują się w: Wybór tekstów filozofów polskich, wybrał R. Palacz, Zielona Góra 2001.

 1. R. Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Zielona Góra-Warszawa 1999.
 2. W. Wąsik, Historia filozofii polskiej t. 1, Scholastyka, Renesans, Oświecenie, Warszawa 1958.

 3. W. Wąsik, Historia filozofii polskiej t. 2, Romantyzm, Warszawa 1966.

Literatura uzupełniająca

 1. Filozofia polska, red. B. Baczko, Warszawa 1967.

 2. Filozofia w Polsce – słownik pisarzy, Wrocław 1971.

 3. Filozofia polska XV w., red. R. Palacz, Warszawa 1972.

 4. R. Palacz Filozofia polska wieków średnich, Warszawa 1980.

 5. S. Borzym, H. Floryńska, B. Skarga, A. Walicki, Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983.

 6. Zarys historii filozofii i myśli społecznej w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 1985.

 7. J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce wieki XIII-XVII, Warszawa 1989.

 8. S. Borzym, Filozofia polska 1900-1950, Wrocław 1991.

 9. Polska filozofia powojenna t. 1-3, red. W. Mackiewicz, Warszawa 2001-2005.

 10. Historia filozofii polskiej. Dokonania – poszukiwania – projekty, red. A. Dziedzic, A. Kołakowski, S. Pieróg, P. Ziemski, Warszawa 2007.

 11. Polskiej ethos i logos, pod red. J. Skoczyńskiego, Kraków 2008.

 12. J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010.

 13. wydawnictwa ciągłe: „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, „Studia z Filozofii Polskiej”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)