SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B6: Kultura i duchowość Bizancjum - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B6: Kultura i duchowość Bizancjum
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PKDB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie ze wschodniochrześcijańskim kręgiem kulturowym. Usystematyzowanie wiedzy na temat wczesnego i średniowiecznego chrześcijaństwa. Uświadomienie roli kultury bizantyjskiej w formowaniu się współczesnej cywilizacji europejskiej.

Wymagania wstępne

elementarna znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Zakres tematyczny

 1. Wydarzenia IV wieku w Cesarstwie Rzymskim i ich znaczenie dla formowania się cywilizacji łacińskiej i greckiej
 2. Chrześcijaństwo vs pogaństwo w pierwszych wiekach naszej ery, pierwsi apologeci greccy
 3. Centra kulturalne Cesarstwa: Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Ateny
 4. Pseudo-Dionizy Areopagita i jego dzieło. Początki teologii mistycznej
 5. Maksym Wyznawca
 6. Jan Klimak i duchowość hezychastyczna
 7. Jan z Damaszku
 8. Ikonoklazm
 9. Pierwszy renesans bizantyjski (Focjusz i Michał Psellos)
 10. Rozwój teologii mistycznej Symeon Nowy Teolog
 11. Kontrowersja hezychastyczna
 12. Drugi renesans bizantyjski
 13. Bizancjum po Bizancjum. Ruś

Metody kształcenia

praca z teksem

elementy wykładu informacyjnego

pogadanka

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność, kolokwium z progami punktowymi, lektura, wypowiedź pisemna

Literatura podstawowa

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, ks I

Klemens Aleksandryjski, Kobrzec I, ks 1-13

Pseudo Dionizy, Imiona Boskie, ks. I, III, IX, XI

Pseudo-Dionizy, Teologia mistyczna

Maksym Wyznawca, Dialog o życiu wewnętrznym

Jan Klimak Drabina raju, fragmenty

Jan z Damaszku, Cześć oddawana ikonom

Filokalia. Teksy o modlitwie serca, roz. dot. Grzegorza Palamasa i Symeona Nowego Teologa

Arnold Toynbee, Cywilizacja w czasie próby, roz. 9

J. Kłoczowski, Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984, s. 254-276.

Literatura uzupełniająca

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, PIW, Warszawa 1994

E. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004

J. Naumowicz, Pierwsi apologeci greccy,  Kraków 2004

B. Tatakis, Filozofia bizantyjska, Kraków 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)