SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B6: Wprowadzenie do estetyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B6: Wprowadzenie do estetyki
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PWE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu estetyki.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy filozoficznej z historii, historii kultury, historii sztuki.

Zakres tematyczny

Pojęcie estetyki: estetyka jako dziedzina nauki, obszar badań i zainteresowań, główne narzędzia pojęciowe;

Klasyczne koncepcje estetyczne.

Estetyka nowożytna.

Klasyczna estetyka niemiecka – od Kanta do Hegla.

Główne problemy estetyki współczesnej.

Dwudziestowieczne estetyki filozoficzne - fenomenologia, psychoanaliza, egzystencjalizm, marksizm i Szkoła Frankfurcka, hermeneutyka.

Inspiracje postmodernistyczne w teorii sztuki. Próby przełamania kryzysu współczesnej estetyki. Nietzscheańskie podstawy współczesnej krytyki estetycznej.

Modernizm jako zapowiedź ponowoczesnych problemów w ujęciu Zygmunta Baumana.

Dekonstrukcja modernizmu – Jaques Derrida, Jonathan Culler, Paul de Man.

Wzniosłość w koncepcji Jean-Francoisa Lyotarda.

Ustanowienie nowego pola współdziałania filozofii i sztuki. Propozycja Wolfganga Welsch.

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowych.

Literatura podstawowa

(wybrane fragmenty – ustalane na bieżąco w trakcie trwania semestru):

1. Dziemidok Bogdan, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002.

2. Gołaszewska Maria, Estetyka i antyestetyka.

3. Morawski Stefan, Na zakręcie: od sztuki do posztuki. Kraków 1985.

4. Morawski Stefan, Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny? Warszawa 1987

5. Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, (T.1: Estetyka starożytna, T.2: Estetyka średniowieczna, T.3: Estetyka nowożytna).

6. Wilkoszewska Krystyna, Estetyki filozoficzne XX w.

7. Gołaszewska M., Zarys estetyki, Warszawa 1983,

8. Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, Warszawa 1974,

9. Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki

10. Cynthia Freeland, Czy to jest sztuka. Wprowadzenie do teorii sztuki. Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Carroll Noel, Filozofia sztuki masowej. Gdańsk 2011.

2. Teoretycy, pisarze  artyści o sztuce. Od starożytności do 1500. Wyb. i oprac. Jan Białostocki.  Warszawa 1985.

3. Teoretycy, pisarze  artyści o sztuce. 1500 - 1600. Wyb. i oprac. Jan Białostocki.  Warszawa 1988.

4. Pękala T., Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Lublin 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)