SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B6: Klasyczny anarchizm rosyjski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B6: Klasyczny anarchizm rosyjski
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PKAR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć będzie prezentacja poglądów klasyków anarchizmu rosyjskiego, Michała Bakunina i Piotra Kropotkina. Przybliżone zostaną idee anarchizmu kolektywistycznego w wersji Bakunina oraz komunistycznego w interpretacji Kropotkina. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Koncepcje autorstwa ojców rosyjskiego anarchizmu spróbujemy umieścić w szerszym planie społecznym, w celu przekonania się na ile miały one przełożenie [czy w ogóle?] na życie społeczne Rosji i Europy.

Podejmiemy także próbę porównania [akcentując podobieństwa i różnice]  koncepcji Bakunina i Kropotkina z teoriami anarchizmu zachodnioeuropejskiego – Maksa Stirnera oraz Pierre`a Josepha Proudhona.

Tematyka zajęć obracać się będzie wokół takich zagadnień jak: jednostka a społeczeństwo, jednostka a państwo oraz jednostka a religia.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, intensywna praca z tekstem, wykład konwersatoryjny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, zrozumiałe pisanie, dociekliwość, konstruktywna polemika. Obecność na zajęciach, aktywność.

Literatura podstawowa

A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005;

A. Kamiński, Apostoł prawdy i miłości. Filozoficzna młodość Michaiła Bakunina, Wrocław 2004.

H. Temkinowa, Bakunin i antynomie wolności, Warszawa 1964.

W. Rydzewski, Kropotkin, Warszawa 1979.

M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 1 i 2, Warszawa 1965.

P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2006.

J. Uglik, Michała Bakunina filozofia negacji, Warszawa 2007.

M. Chmieliński, Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo, Kraków 2006. 

Literatura uzupełniająca

Wybrane artykuły publikowane w periodykach filozoficznych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)