SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A2: Spór ateizmu z teizmem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A2: Spór ateizmu z teizmem
Kod przedmiotu 08.1--KP-PdwS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z podstawową argumentacją w sporze między ateizmem i teizmem.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Ateizm, naturalizm, materializm - główne stanowiska i ich odmiany. Teizm a deizm, panteizm i panenteizm. Ateistyczne argumenty przeciwko teizmowi. Ateistyczne koncepcje pochodzenia religii. Argumenty przeciwko naturalizmowi i ateizmowi oraz dowody na istnienie Boga w tradycyjnym i współczesnym sformułowaniu. Odwołania do nauki w sporze między ateizmem i teizmem. Nowi ateiści - specyfika i podobieństwo między nowym a "starym" ateizmem. Nawróceni ateiści i ich argumenty.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca w wykorzystanie narzędzi multimedialnych, metoda referatowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach, prezentacja referatu z użyciem technik multimedialnych oraz zaliczenie testu końcowego.

Literatura podstawowa

[W przypadku pozycji książkowych - wybrane fragmenty]

Argumenty przeciwko naturalizmowi i na rzecz teizmu (Dowód ontologiczny, Pięć dróg św. Tomasza z Akwinu, Argument z moralności, Argument kalam, Wewnętrzna sprzeczność naturalizmu, Argument z bojaźni ), https://contragentiles.pl.

Russell Blackford, Udo Schűklenk, Dlaczego jesteśmy ateistami, tłum. Olena Waśkiewicz, Wiesław Marcyniak, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2020.

Piotr Bylica, Palenie czarownic a prawo moralne: C.S. Lewisa argument z moralności przeciwko naturalizmowi, w: Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, red. S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc,  Lublin 2019, s. 49‒71.

Piotr Bylica, Rozum wobec żałoby: argumenty apologetyczne C.S. Lewisa w obliczu dotkliwej straty. Część I. Rozum, „Przegląd Religioznawczy” 2019, 1(271), s. 129-143.

Francis S. Collins, Język Boga. Kod życia – nauka potwierdza wiarę, tłum. Małgorzata Yamazaki, Świat Książki, Warszawa 2008.

Richard Dawkins, Bóg urojony, przeł. Piotr Szwajcer, CiS, Warszawa 2007.

Daniel C. Dennett, Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, przeł. Barbara Stanosz, PIW, Warszawa 2008.

Flew Antony, Varghese Roy Abraham, Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd?, tłum. Robert Pucek, Fronda, Warszawa 2010.

Sam Harris, Koniec wiary. Religia, terror i przyszłość rozumu, przeł. Dariusz Jamrozowicz, Błękitna Kropka, Nysa 2012.

Sam Harris, Pejzaż moralny. W jaki sposób nauka może określać wartości, przeł. Piotr Szwajcer, CiS, Warszawa 2012.

Christopher Hitchens, Bóg nie jest wielki. Jak religia wszystko zatruwa, przeł. Cezary Murawski, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2014.

Clive S. Lewis, Cuda. Rozważania wstępne, tłum. Krzysztof Puławski, Poznań 2010.

Zenon Roskal, Ateizm a materializm i naturalizm, https://contragentiles.pl

Stanisław Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii, WAM, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)