SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eksperymenty myślowe w humanistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eksperymenty myślowe w humanistyce
Kod przedmiotu 08.1--FilozP-EMH-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z eksperymentem myślowym jako środkiem twórczego myślenia, które leży u podstaw filozofii, od presokratyków do czasów współczesnych, a także ukazanie centralnej roli tej metody w wielu dziedzinach nauki.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.     Historia eksperymentów myślowych, od starożytności po współczesność;

2.      Eksperymenty myślowe w naukach humanistycznych, sztuce i naukach ścisłych, społecznych i humanistycznych;

3.     Teorie dotyczące natury eksperymentów myślowych (empiryzm, racjonalizm, naturalizm, sceptycyzm, pluralizm, kontekstualizm, neokantyzm, fenomenologia);

4.     Struktura i metodologia eksperymentu myślowego;

5.     Analiza wybranych eksperymentów myślowych.

Metody kształcenia

wykład z elementami dialogu edukacyjnego; dyskusja; gra dyskusyjna; gra symulacyjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium w formie testu wyboru z pytaniami zamkniętymi.

Literatura podstawowa

1.      Julian Baggini i Peter Stanley Fosl, Przybornik filozofa. Kompendium metod i pojęć filozoficznych, tłum. Dorota Chabrajska, Pax, Warszawa 2010

2.      Julian Baggini, Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych, W.A.B.. Warszawa 2011

3.      Daniel C. Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, Kraków 2020

4.      Saul Smilansky, 10 moralnych paradoksów, WAM, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca

1.      Normand Bailargeon, Krótki kurs samoobrony intelektualnej, Mind, Pruszków 2011

2.      Maciej Bała, Filozofia w ćwiczeniach, Warszawa2003

3.      Mélanie Frappier, Letitia Meynell, James Robert Brown, Thought Experiments in Philosophy, Science, and the Arts, New York-London 2013

4.      Roy A. Sorensen, Thought Experiments, Oxford-New York 1992

5.      Timothy Williamson, O co chodzi w filozofii? Od zdziwienia do myślenia, PWN, Warszawa 2020

6.      Michael T. Stuart, Yiftach Fehige, James Robert Brown (red.), The Routledge Companion to Thought Experiments, London-New York 2018

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 21:12)