SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-16_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
  • dr inż. Albert Lewandowski
  • dr inż. Kamil Leksycki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 90 6 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zbiór materiałów do opracowania pracy magisterskiej i opracowanie analizy literaturowej.

Wymagania wstępne

Wiedza z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

Zakres tematyczny

Wybór tematu pracy magisterskiej. Główne składniki pracy magisterskiej. Omówienie metodyki dokonywania przeglądu literatury. Etyka w pisaniu pracy. Zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Podsumowanie przeglądu literatury. Zdefiniowanie problemu badawczego. Dobór metodyki badawczej. Podstawy statystycznej oceny wyników badań. Metodyka analizowania wyników badań i formułowania wniosków. Przygotowanie części teoretycznej przyszłej pracy magisterskiej.

Metody kształcenia

Praca z książką, danymi źródłowymi, katalogami, standardami, w Internecie. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie planu i zakresu pracy oraz przedstawienie w formie wystąpienia tematyki oraz stanu zaawansowania własnej pracy.

Literatura podstawowa

1.          Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

2.          Senczyk D.: Podstawy teorii pomiarów. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.

3.          Godziszewski J.: Analiza błędów pomiarowych. Uniwersytet Zielonogórski, 2010.

4.          Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.

5.          Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wyd. UWr. Wrocław, 1999.

6.          Linsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław, 1995.

Literatura uzupełniająca

  1. Normy.: Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN), Uniwersytet Zielonogórski - Biblioteka Uniwersytecka, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Kampus A, bud.A-6, pok. 103.
  2. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980

      3.    Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)