SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie wytwarzania 3D - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie wytwarzania 3D
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-21_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z współczesnymi technologiami wytwarzania 3D.

Wymagania wstępne

Podstawy wiadomości z konstrukcji 3D, podstawy programowania CAM, wiadomości związane z tematyką inżynierii odwrotnej.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Klasyfikacja skanerów 3D. Podstawowe zespoły skanerów. Kolejnośc wytwarzania elementów na drukarkach 3D. Metody wytwarzania elementów z polimerów, metali i ceramiki, wady i zalety procesow. Pomiary 3D. Układy pomiarowe. Rodzaje maszyn i robotów współrzędnościowych. Zasady sterowania. Przykłady i możliwości drukowania 4D.

 

Treść laboratoryjna. Podstawy obsługi skanerów i drukarek 3D.  Programowanie drukarek3 D. Wydruk na drukarce 3D. Pomiary na maszynie współrzędnościowej.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, aktualnymi normami, czasopismami i katalogami producentów skanerów i drukarek 3D. Indywidualna praca studenta w tworzeniu programów na drukarki 3D po wykorzystaniu skanerów. Wydruk na drukace 3D.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Pająk E..: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja.. Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2018.;  

2.Przybylski W., Deja M. : Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT Warszawa 2009;  

3. Kaziunas-France A..: Świat druku 3D. Przewodnik.. Helion 2017.

4.Budzik G., Siemiński P.:  Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D. Politechnika Warszawska 2015.

Literatura uzupełniająca

1. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe.  WNT  Warszawa  2000;

2. Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1995;

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)