SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innowacyjne metody organizacji działalności inżynierskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody organizacji działalności inżynierskiej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-21_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami twórczego podejścia do rozwiązywania problemów inżynierskich. Przedstawienie metod efektywnego uczenia się oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w realizacji zadań inżynierskich

Wymagania wstępne

Matematyka, Komputerowe Wspomaganie Obliczeń Inżynierskich , umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi

Zakres tematyczny

Wykład:

Działanie umysłu człowieka. Metody przyswajania wiedzy i umiejętności. Inteligencja -rodzaje, funkcje. Pozyskiwanie informacji, metody skutecznego uczenia się. Efektywne „magazynowanie” informacji. Proces twórczego myślenia jako droga do twórczego działania: myślenie równoległe, burza mózgów, synektyka, morfologia funkcjonalna. Różne podejścia w rozwiązywaniu problemów: mapy myśli, harmonogramy działań. Elementy inwentyki, inwentyka naturalna, stymulowana, analityczna. Podejścia do rozwiązywania problemów: ARIZ, TRIZ – elementy metody. Właściwe formułowanie zadań. Metody prowadzenia działań analitycznych, operacyjnych i syntetycznych. 

Laboratorium:

Analiza wybranego obiektu/układu technicznego – formułowanie zadania. Praca zespołowa nad zadaniem inżynierskim  z wykorzystaniem metod twórczego rozwiązywania problemów: burzy mózgów, analizy morfologicznej, synek tyki, algorytmu ARIZ. Analiza porównawcza metod i uzyskanych wyników.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca zespołowa nad zadaniami problemowymi z wykorzystaniem metod twórczego rozwiązywania problemów. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: oceny realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Stecewicz M., „Inżynieria twórczego myślenia”, „Akia” Gdańsk 1999r.
  2. Andrzej Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1980r.
  3. Z. Martyniak, Wstęp do inwentyki –, wyd. AE Kraków – 1997r.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Edward de Bono, Z nowym myśleniem w nowe tysiąclecie, REBIS Poznań 2001r.
  2. Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)