SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-19_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Brukszta
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji na temat metod i narzędzi służących do projektowania i nadzoru wybranych procesów technologicznych

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, Podstawy TBM, Oprzyrządowanie technologiczne.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Proces technologiczny jako część procesu produkcyjnego. Struktura procesu technologicznego. Operacie procesu technologicznego. Metody zapisu strukturalnego procesu technologicznego. Zasady i metody doboru baz. Dokładność obróbki i warunki jej osiągnięcia. Zasady wzajemnego ustalania części zespołów. Technologie połączeń w procesach montażowych. Struktury systemów technologicznych montażu. Przebieg procesu technologicznego obróbki, typowe operacje i maszyny technologiczne. Mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych.

Treść ćwiczeniowa: Wyznaczanie struktury procesu technologicznego dla wybranych wyrobów. Projektowanie procesu technologiczneg . Projektowanie i analiza połączeń realizowanych w procesach montażu. Dobór baz montażowych. Planowanie przebiegu i kontroli w procesie technologicznym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny oraz z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ćwiczenia audytoryjne – analiza wybranych zagadnień z zakresu procesów technologicznych. Rozwiązywanie zadań – samodzielne oraz „przy tablicy”. Analiza uzyskanych wyników – dyskusja. Praca z literatura fachową – czasopisma, dyskusja nad wybranymi artykułami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000;
  2. Tymowski J. Technologia budowy maszyn. Warszawa, WNT, 1989;
  3. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wyd. 2 zm. Warszawa, PWN, 2003.
  4. Samek A. Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem i montażu. Kraków, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 1986 r.
  5. Puff T., Sołtys W. Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1980 r.
  6. Bartosiewicz J. Obróbka i montaż części maszyn, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1985 r..

Literatura uzupełniająca

  1. Feld M., Żebrowski M. Technologia budowy maszyn. Materiały do projektowania procesów technologicznych. Bydgoszcz, Wydawnictwa Akademii Techniczno – Rolniczej, 1976 r.
  2. Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1 – 3. Warszawa, WNT, 1991;
  3. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)