SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-12_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta znajomości wybranego języka obcego w zakresie komunikacji technicznej.

Student opanowuje umiejętność prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu wiedzy zawodowej.

 

Wymagania wstępne

Znajomość wybranego języka obcego na poziomie minimum B2.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie elementów języka technicznego i specjalistycznego w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji, w tym:

 1. Wybór kariery zawodowej: kryteria wyboru kariery, charakterystyka zawodów technicznych
 2. Organizacje w biznesie: przedsiębiorcy, typy przedsiębiorstw, organizacja pracy i zakres obowiązków
 3. Produkcja i systemy zarządzania produkcją
 4. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 5. Aspekty ekologiczne w procesie produkcji

Prezentacja w języku angielskim.

Metody kształcenia

Konwencjonalne zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Prezentacja przed grupą.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę: ocena jest średnią wystawianą na podstawie sprawdzianów pisemnych obejmujących weryfikację znajomości języka na odpowiednim poziomie wg  Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz składowej oceniającej aktywne uczestnictwo oraz umiejętności związane z realizacją określonych zadań – przeprowadzenie prezentacji, prace pisemne, praca indywidualna oraz w grupach.

Literatura podstawowa

 1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk Intermediate, Oxford University Press, 2005
 2. Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008  
 3. Mark IIotson, Series Editor: Jeremy Day, Cmbridge English for Engineering, Cambridge University Press 2008
 4. Marion Grussendorf, Express Series, Oxford Business English, Oxford University Press 2009
 5. David Grant and Robert McLarty, Business Basics New edition, Oxford University Press 2009

Literatura uzupełniająca

 1. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English: vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008
 2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007
 3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 
 4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul SeligsonNew English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007
 5. Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009
 6. http://www.onestopenglish.com/
 7. http://www.insideout.net/
 8. https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=pl&selLanguage=pl
 9. https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/strefa-ucznia/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 20:36)