SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria procesów logistyki w produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria procesów logistyki w produkcji
Kod przedmiotu 06.9-ZiIP-ZL-D-17_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie dostarczenie teoretycznych i praktycznych  wiadomości  z zakresu planowania,  kierowania i kontrolowania procesów logistycznych w sferze produkcji oraz nabycie umiejętności  podejmowania decyzcji dotyczących logistyki produkcji

 

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami

Badania Operacyjne

Zakres tematyczny

Wykład:  

W1. Logistyka produkcji  w strategii przedsiębiorstwa.

W2. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne logistyki produkcji.

W3. Cykl badania i usprawniania procesów logistycznych w sferze produkcji.

W4. Baza informacyjna systemu logistyki produkcji.

W5. Główne planowanie zadań w obszarze produkcji w ujęciu taktycznym i operacyjnym. 

W6. Planowanie potrzeb materiałowych.

W7. Planowanie i harmonogramowanie przebiegu produkcji.

W8. Formy i metody  bilansowanie zadań z zasobami.

W9. Sterowanie i kontrola przebiegu produkcji.

W10. Transport i magazynowanie w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa.

W11. Systemy obsługi produkcji i logistyka części zamiennych.

W12. Koncepcja „odchudzonej produkcji” (Lean production).

W13. Koncepcja "zarządzania ograniczeniami" (Constrains management).

W14. Informatyczne  wspomaganie logistyki produkcji w systemach  klasy MRPII/ERP).

W15. Zintegrowany system wspomaganego komputerowo wytwarzania   ( CIM).

 

Projekt:

                Re-inżynieria procesowa na podstawie wybranego procesu produkcyjnego.

P1. Omówienie założeń do projektu. Prezentacja formy zaliczenia.

P2. - P4. Prezentacja wybranych procesów przez grupy projektowe do wprowadzanie usprawnień i zmian wybranego procesu produkcyjnego.

P5. - P7. Prezentacja założeń i metod przez grupy projektowe do wprowadzanych usprawnień i zmian  wybranego procesu produkcyjnego.

P8. - P10. Graficzna prezentacja wybranego procesu produkcyjnego przez grupy projektowe przed wprowadzeniem usprawnień i zmian.

P11. - P13. Graficzna prezentacja wybranego procesu produkcyjnego przez grupy projektowe po wprowadzeniem usprawnień i zmian.

P14. - P15. Zamknięcie projektów. Prezentacja wyników obliczeń i wniosków.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt wg założeń prowadzącego z tematyki przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: obrona projektu. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.   Muhlemann Alan, Oakland John: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN Warszawa 1992.

2.   Fertsch M.: Logistyka produkcji.  ILiM, Poznan 2003

3.   Skowronek Cz., Sarjusz - Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE. Warszawa 2000

4.   Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. SGH. Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca

  1. Coyle J.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszaw, 2002.
  2. Durlik I.: Inżynieria zarządzania.  Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Wyd. Placet   Warszawa, 1995 (cześć 1 ), 1996 (cześć  2)
  3. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków. PWN, Warszawa, 2002.
  4. Krawczyk S. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
  5. Laskowska A. Konkurowanie czasem- Strategiczna Broń Przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa, 2001.
  6. Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania.  Biblioteka Logistyka, Poznań, 1998. 
  7. Womack J,P., Jones D.T.: Odchudzanie firm. CIM, Warszawa, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-07-2021 11:17)