SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwem
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-10_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zrozumienie znaczenia zarządzania w przedsiębiorstwie oraz poznanie podstawowych narzędzi, technik i problemów zarządzania. Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania pracy w przedsiębiorstwach.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład (S- studia stacjonarne, N - studia niestacjonarne)

SW1 (NW1): Definicje i rodzaje przedsiębiorstw, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa, systematyka przedsiębiorstw. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstw.

SW2 (NW2): Misja i strategia firmy. Charakterystyka zarządzania w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym taktycznym i operacyjnym.

SW3 (NW3):Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, pracownicy wiedzy. Zarządzanie wiedzą. Metody wyznaczania wartości kapitału intelektualnego.

SW4 (NW3):Charakterystyka innowacyjnych przedsiębiorstw i metod zarządzania innowacjami.

SW5 (NW4): Zarządzanie zasobami ludzkimi: dobór pracowników w przedsiębiorstwie, proces rekrutacji i selekcji. Wartościowanie stanowisk pracy.

SW6 (NW4): Zarządzanie zasobami ludzkimi: narzędzia i metody motywowania poszczególnych grup pracowników, rozwój pracowników.

SW7-SW8 (NW5): Wskaźniki KPI. Zrównoważona karta wyników.

Ćwiczenia:

SC1-SC2 (NC1): Definicje i rodzaje przedsiębiorstw, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa, systematyka przedsiębiorstw. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstw.

SC3 (NC2):Misja i strategia firmy. Charakterystyka zarządzania w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym taktycznym i operacyjnym.

SC4-SC5 (NC3): Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, pracownicy wiedzy. Zarządzanie wiedzą. Metody wyznaczania wartości kapitału intelektualnego.

SC6 (NC4):Charakterystyka innowacyjnych przedsiębiorstw i metod zarządzania innowacjami.

SC7 (NC5):Zarządzanie zasobami ludzkimi: dobór pracowników w przedsiębiorstwie, proces rekrutacji i selekcji. Wartościowanie stanowisk pracy.

SC8-SC9 (NC6):Zarządzanie zasobami ludzkimi: narzędzia i metody motywowania poszczególnych grup pracowników, rozwój pracowników.

SC10 -SC 11 (NC7): Wskaźniki KPI.

SC11 (NC8): Zrównoważona karta wyników - perspektywa klienta.

SC12 (NC8): Zrównoważona karta wyników - perspektywa finansów.

SC13 (NC8): Zrównoważona karta wyników - perspektywa procesów wewnętrznych.

SC14 (NC8): Zrównoważona karta wyników - perspektywa rozwoju.

SC14 (NC9): Kolokwium

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: zadania problemowe, analizy przypadków; praca w grupach i indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Egzamin formie pisemnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z zajęć ćwiczeniowych.

Ćwiczenia – ocena końcowa z kolokwium.

Ocena końcowa  - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2021
  2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2008
  3. Patalas-Maliszewska, J., Managing Knowledge Workers - Value Assesment, Methods, and Application tools, Springer Verlag, 2013

Literatura uzupełniająca

  1. Stoner J.A.F., Freeman E.F., Gilbert D.R., Kierowanie, Wyd. 2, PWE, Warszawa 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 14:09)