SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki wytwarzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki wytwarzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-13_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi metodami wykonywania półfabrykatów o różnej postaci, kształtowania części maszyn na drodze obróbki ubytkowej i bezubytkowej, zapoznanie ze sposobami cięcia materiałów, łączenia i spajania części, przetwórstwem tworzyw sztucznych, wybranymi technikami pomiarowymi oraz dostarczeniem informacji odnośnie stosowanych w przemyśle maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Podstawy chemii i fizyki na poziomie LO.

Zakres tematyczny

Wykłady:

W1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienie z procesów hutniczych.

W2. Techniki otrzymywania odlewów. Materiały stosowane na formy odlewnicze. Techniki wytwarzania form.

W3. Odlewanie do form trwałych i specjalne technologie odlewania, specjalne materiały formierskie.

W4. Techniki unikania wad odlewniczych, technologiczność odlewu, dokumentacja technologiczna. Środowiskowe zagrożenia procesów metalurgicznych.

W5. Ogólna klasyfikacja procesów spajania, charakterystyka i zastosowanie procesów spawalniczych. Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Metody spajania.

W6. Metody spajania. Procesy cięcia materiałów. Robotyzacja procesów spawalniczych. Wady spawalnicze.

W7. Podstawy fizyczne kształtowania plastycznego metali. Metody kształtowania plastycznego blach i brył, mechanika procesów. Maszyny i urządzenia stosowane w obróbce plastycznej

W8. Podstawy fizyczne kształtowania plastycznego metali. Metody kształtowania plastycznego blach i brył, mechanika procesów. Maszyny i urządzenia stosowane w obróbce plastycznej

W9. Metody badań części i elementów maszyn.

W10. Klasyfikacja tworzyw polimerowych wraz z charakterystyką poszczególnych grup tworzyw. Materiały dodatkowe i środki modyfikujące właściwości tworzyw. Klasyfikacja ważniejszych metod przetwórstwa.

W11. Fizyczne podstawy przetwórstwa. Technologia wtryskiwania, wytłaczania, prasowania. Rodzaje powłok. Techniki nakładania powłok. Elementy inżynierii powierzchni.

W12. Obróbka skrawaniem-pojęcia podstawowe i podstawy fizyczne.

W13. Materiały na narzędzia skrawające.

W14. Charakterystyka procesów obróbki wiórowej: toczenie, frezowanie, wiercenie.

W15. Charakterystyka procesów obróbki ściernej: szlifowanie, honowanie, docieranie.

Zakres tematyczny laboratorium:

L1. Wprowadzenie. Opracowanie technologii wykonania odlewu.

L2. Ręczne wykonywanie form piaskowych.

L3. Odlewanie do form piaskowych i metalowych.

L4. Odlewanie do form specjalnych.

L5. Ocena jakościowa odlewów.

L6. Spawanie metodą MIG/MAG

L7. Określanie tłoczności blach

L8. Wyznaczanie kąta sprężynowania w procesie gięcia

L9. Wtryskiwanie tworzyw termoplastycznych

L10. Identyfikacja tworzyw sztucznych stosowanych w budowie maszyn

L11. Toczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

L12. Frezowanie kształtowe

L13. Obróbka otworów.

L14. Szlifowanie powierzchni płaskich i obrotowych.

L15. Obróbka uzębień. Zaliczenie.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Laboratorium – praca zespołowa w trakcie wykonywania ćwiczeń, ćwiczenia o charakterze produkcyjnym (w niektórych tematach).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3 kolokwiów przeprowadzonych w trakcie semestru, obejmujących weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Każde kolokwium cząstkowe zawiera po 3 pytania. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z 3 pytań. Ocena z kolokwium stanowi średnią.

Laboratorium – ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych i przygotowania sprawozdań z zajęć laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu, z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu: ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Praca zbiorowa pod redakcją J. Erbla: Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym, tom I/II, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001.

2. Adamiec P., Dziubiński J.: Techniki wytwarzania-Spawalnictwo, Skrypt nr 1988 Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1996.

3. Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.

4. Sikora R.: Techniki wytwarzania-Przetwórstwo tworzyw wielocząsteczkowych, PWN, Warszawa, 1994.

5. Perzyk M. i inni: Odlewnictwo, WNT, Warszawa, 2004.

6. Bydałek A.W.. (2019), Analiza zjawisk koagulacji i krystalizacji miedzi drogą do nowej technologii. Oficyna Wydawnicza UZ.

7. Bydałek A.W., Bydałek A. Metalurgia miedzi i jej stopów, Wydawnictwo PWSZ w Głogowie, 2011

Literatura uzupełniająca

1. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

2. Bydałek A.W., Bydałek A., Biernat S. Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii , Wydawnictwo PWSZ w Głogowie, 2017

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 05-07-2021 14:20)