SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-IO
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Paweł Majdzik
  • dr inż. Tomasz Gratkowski
  • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studenta z metodami projektowania, analizy i metodami testowania programów,
- nabycie przez studenta umiejętności specyfikacji wymagań, planowania, dokumentacji projektów informatycznych,
- zapoznanie studenta z narzędziami do zorientowanego obiektowo modelowania i weryfikacji programów.

Wymagania wstępne

Teoretyczne podstawy informatyki, Algorytmy i struktury danych, Programowanie obiektowe.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania i inżynierii systemowej. Podstawowe definicje, cykle produkcji oprogramowania. Modele wytwarzania oprogramowania - podejście klasyczne i zwinne. Problematyka projektowania systemów informatycznych. Strategie projektowania systemów informatycznych.
Modele systemów informatycznych. Przykładowe systemy informatyczne w edukacji, rozrywce, architekturze, przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz w medycynie. Projekty informatyczne. Specyfika projektów informatycznych. Plan projektu. Dokument wymagań. Definicja wymagań, Specyfikacja wymagań, Specyfikacja funkcjonalna i programowa.
Projektowanie i prototypowanie aplikacji. Wprowadzenie do zagadnień niezawodności systemów informatycznych. Problematyka bezpieczeństwa systemów informatycznych. Testowanie systemów informatycznych. Wyszukiwanie defektów. Proces testowania.
Systemy komputerowego wspomagania inżynierii oprogramowania (ang. Computer Aided Software Engineering). Upper i Lower CASE, Warsztaty CASE. Konfiguracja. Konfiguracja systemów informatycznych. Zarządzanie w projekcie informatycznym. Zarządzanie projektem grupowym. Zarządzanie kosztem. Konserwacja i ewolucja systemów informatycznych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Projekt: praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%

Literatura podstawowa

1) Sommerville I.: Inżynieria Oprogramowania, WNT, 2005.
2) Sacha K.: Inżynieria Oprogramowania, PWN, 2010.
3) Spolsky L.: Sztuka pisania oprogramowania, Helion, 2007.

Literatura uzupełniająca

1) Bass L.: Architektura oprogramowania w praktyce, WNT, 2006.
2) Brooks F.: Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania, WNT, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)