SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna
Kod przedmiotu 15.9-WI-INFP-KI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie wybranych zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej w sytuacjach i rolach zawodowych. Zapoznanie z rolą komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz elementami pracy w grupie. Przedstawienie wybranych elementów z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz kontaktów branżowych.

 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Komunikacja. Komunikacja werbalna, niewerbalna, pisemna. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. Warunki skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem lub kontrahentem w sytuacjach i rolach zawodowych.

Autoprezentacja – zasady skutecznej autoprezentacji, autoprezentacja w miejscu pracy. Praktyczne zastosowanie zachowań asertywnych. Efektywne i nieefektywne wzorce zachowań.

Zespół. Zespoły w środowisku pracy. Role zespołowe. Etapy rozwoju zespołu. Komunikacja w zespole. Problemy zespołu.

Wybrane praktyczne aspekty:

 • Poznawanie potrzeb komunikacyjnych – konsumenckich oraz potrzeb wewnątrzprojektowych
 • Projektowanie i tworzenie treści w procesie projektowym
 • Trudności i ograniczenia w komunikacji

Elementy Design Thinking.

 

Metody kształcenia

wykład problemowy, dyskusja, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen/zaliczeń ze wszystkich form sprawdzających.

Szczegółowe informacje przedstawiane są na pierwszych zajęciach.

 

Literatura podstawowa

 1. Chomiak-Orsa I, Kołtonowska A. Metody i narzędzia rozwiązywania problemów komunikacji w relacji IT-biznes w projektach informatycznych. Business Informatics / Informatyka Ekonomiczna. 2016, 3(41), 28-40.
 2. Larios A.: Design Thinking in Practice., PM World Journal, 10(4), Apr. 2021, 1–7.
 3. Ławicka-Kruk K.: Contemporary models of managerial competences, Organization & Management Scientific Quartely, 2017. 65-77. 10.29119/1899-6116.2017.38.4.
 4. Materiały wskazane przez prowadzącego zajęcia.
 5. Mostert NM.: Belbin – the Way Forward for Innovation Teams, Journal of Creativity and Business Innovation, 1, 2015, 35-48.
 6. Konin JG, Denegar CR.: Professional Presentations for an International Audience, Athletic Training Education Journal (Allen Press Publishing Services Inc), 2019, 14(4), 323.
 7. Kowalczyk K.:  Manipulacje komunikacją interpersonalną w procesie negocjacji, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica · Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 282/2013, 147-158.
 8. Schwaber K., Sutherland J.: Official Scrum Guide, https://scrumguides.org/download.html
 9. Wietecha M.: Model kompetencji miękkich programisty w kontekście wymagań stawianych pracownikom technicznym sektora informatycznego. Scientific Papers of Silesian University of Technology Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Organizacji i Zarządzanie. 2018, 117, 699-714.

Literatura uzupełniająca

 1. Belbin R. M.: Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2008.
 2. Chomiak-Orsa I., Kołtonowska A.: Identyfikacja problemów komunikacji w relacji IT - biznes w projektach informatycznych. Spojrzenie z perspektywy uczestnika procesu wytwórczego. Business Informatics / Informatyka Ekonomiczna. 2016, 2(40), 9-24.
 3. Karten N, Gottesdiener E.: Presentation Skills for Technical Professionals : Achieving Excellence. Ely, Cambridgeshire, United Kingdom: ITGP; 2010.
 4. McIntosh P., Davis J.H., Luecke R., Interpersonal Communication Skills in the Workplace: Vol. 2nd ed. AMA Self-Study, American Management Association. 2008.
 5. Liebert F., Zaczyk M.: The Three Aspects Model - a New Point of View on Virtual Project Teams in the IT Industry. Organization & Management Quarterly, 48(4), Oct. 2019, 59–76.
 6. Sturges J, Brusino J.: Great Presentations. Alexandria, VA: Association For Talent Development; 2017.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 15:19)