SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie sieci komputerowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie sieci komputerowych
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-PSKomput
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Zapoznanie  studentów  z  hierarchicznym  modelem  projektowania  oraz  cyklem życia konwergentnych sieci komputerowych.
  • Zapoznanie  studentów  z  technologiami,  usługami  i  protokołami  stosowanymi  w korporacyjnych sieciach komputerowych.
  • Zapoznanie  studentów  oraz  ukształtowanie  ich  umiejętności  w  zakresie  stosowania narzędzi programowych i sprzętowych wspierających proces projektowania konwergentnych sieciach komputerowych.

Wymagania wstępne

Wprowadzenie do Sieci Komputerowych, Sieci Komputerowe

Zakres tematyczny

Metodologia projektowania sieci  komputerowych. Fazy cyklu  życia  sieci  komputerowej. Architektura korporacyjnej sieci komputerowej. Zalety hierarchicznego projektowania sieci. Role warstw:  szkieletowej,  dystrybucji  i  dostępowej.  Problem modularności, dostępności i skalowalności sieci. Routing i przełączanie w sieci korporacyjnej. Technologie sieci WAN  w sieciach korporacyjnych i dla pracowników zdalnych. Farmy serwerów oraz bezpieczeństwo sieci komputerowych. Rola łączności bezprzewodowej w sieciach  komputerowych.

Przygotowanie  do  procesu  projektowania. Identyfikacja  technicznych  wymagań  oraz ograniczeń. Identyfikacją wymagań odnoście zarządzania oraz monitorowania stanu sieci. Opis istniejącej  sieci. Dokumentowanie istniejącej sieci. Rozbudowa urządzeń sieciowych. Aktualizacja systemów operacyjnych urządzeń sieciowych. Dokumentacja  wymagań  stawianych  projektowanej  sieci. Określenie wpływu aplikacji na projekt sieci. Rodzaje aplikacji sieciowych. Charakterystyka wymagań aplikacji  sieciowych.  Wprowadzenie  do  mechanizmów  zapewniania  jakości  usług  (QoS). Wymagania stawiane sieciom umożliwiającym przesyłanie głosu oraz wideo. Metody zapewniania jakości usług w sieciach komputerowych.

Tworzenie  projektu sieci. Projektowanie topologii logicznej i fizycznej sieci. Projektowanie adresacji logicznej oraz nazw. Projektowanie połączeń WAN. Dobór urządzeń sieciowych. Konfiguracja urządzeń sieciowych. Wdrażanie protokołów routingu oraz algorytmów STP. Konfiguracja mechanizmów  zapewniania  bezpieczeństwa w sieciach. Przygotowanie i prezentacja oferty projektowej.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych oceny ze wszystkich sprawdzianów oraz projektu.
Metody weryfikacji - wykład: test z progami punktowymi, egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawdziany oraz przygotowanie projektu.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50

Literatura podstawowa

  1. Józefiok A.: Budowa sieci komputerowych na przełącznikach i routerach Cisco, Helion, Gliwice, 2009.
  2. Oppenheimer P.: Cisco. Projektowanie sieci metodą Top-Down, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
  3. Scott Mueller, Terry W. Ogletree, Mark Edward Soper: Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V, Helion, Gliwice, 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)