SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy
Kod przedmiotu 04.2-WI-INFD-ZCO
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Patrycja Łychmus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studentów w problematykę zachowań organizacyjnych jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy o zachowaniu człowieka w środowisku zawodowym. Intencją jest wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu socjologii, psychologii w praktyce funkcjonowania w środowisku pracy. Wiedza ta znajduje przełożenie w sprawniejszym komunikowaniu się, rozumieniu postaw jednostek i zachowania grup, umiejętności zarzadzania sytuacjami konfliktowymi, motywowaniu pracowników a w konsekwencji efektywniejszym kierowaniu ludźmi w organizacji. Celem jest także nakłonienie studentów do wykorzystania mechanizmów wpływu społecznego do osiągania zamierzonych celów, przejawiania postaw asertywnych, jak również do wykorzystania wiedzy z zakresu postrzegania i autoprezentacji do skutecznego tworzenia wizerunku własnej osoby jako kompetentnego pracownika. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do zachowań organizacyjnych. Indywidualne, grupowe i systemowe determinanty zachowań organizacyjnych. Rozpoznawanie postaw i czynników determinujących indywidualne postawy w miejscu pracy. Percepcja i postrzeganie społeczne i ich wpływ na zachowania organizacyjne. Wywieranie wpływu na grupę oraz skuteczna autoprezentacja. Konstruowanie zespołu, definiowanie ról zespołowych. Motywowanie członków organizacji. Zarządzanie konfliktem w organizacji. Asertywność w pracy. 

Metody kształcenia

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, prezentacja multimedialna, studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz (w zależności od decyzji grupy studenckiej):

1. zaliczenie na ocenę pozytywną pisemnego testu końcowego zawierającego pytania otwarte zawierające materiał z wykładów;

2. zaliczenie w formie ustnej - zaliczenie obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, sformułowane w oparciu o prezentowane podczas zajęć treści teoretyczne i problemowe,. każde z pytań jest oceniane w skali od 5 (odpowiedź wyczerpująca) do 2 (brak znajomości tematu), ocena końcowa jest wynikiem średniej arytmetycznej z trzech ocen;

3. praca pisemna obejmująca swoją treścią zagadnienia poruszane na wykładach.

Literatura podstawowa

  1. Kmiotek, K., Piecuch T. (2012). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
  2. Kuc, B., Moczydłowska J. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
  3. Kożusznik B. (2014). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa:  PWE.
  4. Bednarska-Wnuk I., Michalak J.M., Świątek-Barylska I. (2015). Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  5. Gros U. (2019). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca

  1. Potocki A. (red.) (2005). Zachowania organizacyjne, Warszawa: Difin.
  2. Czajkowska, M., Januszkiewicz, K.,  Kołodziejczak, M.,  Zalewska-Turzyńska, M. (red.) (2015). Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  3. Doliński D. (2006). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patrycja Łychmus (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 12:20)