SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Równoległe i funkcyjne techniki programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Równoległe i funkcyjne techniki programowania
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-RówniFunkcTechProg-S15
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami o równoległych i funkcyjnych technikach programowania,
 • ukształtowanie wśród studentów zrozumienia i świadomości roli równoległych technik programowania, a także uwypuklenia zwiększającej się roli programowania funkcyjnego,
 • nauka podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia programów równoległych w systemach wieloprocesorowych opartych o tradycyjne uniwersalne procesory (CPU) a także o graficzne wieloprocesorowe układy ogólnego zastosowania (GPU),
 • ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie paradygmatu programowania funkcyjnego, a w szczególności roli funkcji i rekurencji, programowania bez efektów ubocznych oraz nabycie umiejętności używania techniki obliczeń leniwych.

Wymagania wstępne

Metody programowania, Algorytmy i struktury danych, Teoretyczne podstawy informatyki, Logika dla informatyków

Zakres tematyczny

Równoległy model obliczeniowy, klasy złożoności obliczeń równoległych.

Dostępne narzędzia pomagające realizować programy działające w środowiskach równoległych: MPI, OpenMP, CUDA, OpenCL.

Rodzaje prymitywnych operacji równoległych.

Zależność i podział danych, modele równoległych środowisk wykonawczych dla CPU oraz GPU.

Podstawowe konstrukcje funkcyjnego języka programowania na przykładzie języków OCaml, F#, Scala.

Typy danych, wyjątki, pojęcie obiektu.

Funkcje wyższego rzędu, model obliczeń programów funkcyjnych (w postaci uproszczonego opisu operacyjnego).

System typów, leniwe obliczenia oraz konstrukcje programowania równoległego.

Konstrukcje imperatywne w programowaniu funkcyjnym.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, wg listy zadań.
Projekt: praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów pisemnych z ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych oraz przygotowanie pisemnego raportu ze zrealizowanego projektu.
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%.

Literatura podstawowa

 1. Mattson G.T., He Y., Koniges E.A.:The OpenMP Common Core: Making OpenMP Simple Again, MIT Press, 2019.
 2. Han J., Sharma B.: Learn CUDA Programming: A beginner's guide to GPU programming and parallel computing with CUDA 10.x and C/C++, Packt Publishing, 2019.
 3. Syme D., Granicz A., Cisternino A.: F# 4.0 dla zaawansowanych, Wydanie IV, Helion 2017.
 4. Sanders J., Kandrot E.: CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU, Helion, 2012.
 5. Michaelson G.: An Introduction to Functional Programming Through Lambda Calculus, Dover Publications Inc., 2011.
 6. Gaster B., Howes L., Kaeli D. R., Mistry P., Schaa D.: Heterogeneous Computing with OpenCL, Morgan Kaufmann, 2011.
 7. Pacheco P.: An Introduction to Parallel Programming, Morgan Kaufmann, 2011.
 8. Sanders J., Kandrot E.: CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming, Addison-Wesley Professional, 2010, english edition.
 9. Czech Z.: Wprowadzenie do obliczeń równoległych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 10. Herlihy M., Shavit N.: Sztuka programowania wieloprocesorowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, edycja polska.
 11. Smith C.: Programming F#, O'Reilly Media, Inc.,Sebastopol, USA, 2010.
 12. Pickering R.: Foundations of F#, Apress,USA, 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Syme D., Granicz A., Cisternino A.: Expert F# 4.0, Apress, 2015.
 2. Farber R.: CUDA Application Design and Development, Morgan Kaufmann, 2011.
 3. Wen-mei W. Hwu, eds: GPU Computing Gems, Emerald Edition and Jade Edition, Morgan Kaufmann, 2011.
 4. Harrop J.: F# for Scientists, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2008.
 5. Thomspon S.: Haskell - The Craft of Functional Programming, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA, 1999.

Uwagi

--


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 21:44)