SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-OSP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ukształtowanie wśród studentów umiejętności projektowania oprogramowania dla skupionych i rozproszonych systemów pomiarowych z wykorzystaniem środowisk  graficznych 

Wymagania wstępne

Sieci Komputerowe, Systemy wizualizacji.


 

Zakres tematyczny

Sterowniki PAC . Projektowanie oprogramowania dla sterownika PAC firmy B&R realizującego funkcje pomiarowe i sterujące oraz projektowanie wizualizacji.

Oprogramowanie systemu akwizycji w środowisku LabView. Oprogramowanie systemu pomiarowo - sterującego zrealizowanego na bazie systemu NI USB 6008 firmy National Instruments.

Standard SCPI. Oprogramowanie kontrolera interfejsu IEEE-488.2 do współpracy z multimetrem Agilent 34401A i generatorem KEYSIGHT 33210A

Zastosowanie technologii internetowych w systemach pomiarowych. Programowanie przyrządów pomiarowych z wykorzystaniem interfejsu LXI.

Wizualizacja sieci przemysłowych przetworników pomiarowych. Projektowanie oprogramowania dla węzła master sieci Modbus z wykorzystaniem środowiska LabWindows/CVI.

Węzeł slave sieci Modbus. Projektowanie oprogramowania dla węzła slave sieci Modbus zrealizowanego na bazie platformy Arduino. 

 


 

Metody kształcenia

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, metoda projektu.


 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.


 

Literatura podstawowa

1.      Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.

2.      Mielczarek W.: Urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem SCPI. Helion, Gliwice, 1999.

3.      Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo - kontrolnych. Mikom, Warszawa, 2001.

4.      Nawrocki W. : Komputerowe Systemy pomiarowe. WKiŁ, Warszawa, 2002.

5.      Rak R.,J.: Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.

6.      Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe. WKŁ, Warszawa, 2006.

7.      Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programowalne sterowniki automatyki PAC. Nakom, Poznań, 2007

8.      Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2013.

9.      Hejn K., Leśniewski A.: Systemy pomiarowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Lesiak P., Świsulski D.: Komputerowa Technika Pomiarowa w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2002

Uwagi

.


 


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)