SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

RAD w aplikacjach mobilnych i enterprise - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu RAD w aplikacjach mobilnych i enterprise
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-RADwAMiE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
 • dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z modelem błyskawicznego rozwoju aplikacji, w środowiskach klasy RAD (ang. rapid application development),
 • omówienie wzorców projektowych oraz rozwiązań stosowanych w modelu RAD do tworzenia aplikacji multiplatformowych,
 • prezentacja zagadnień tworzenie baz danych oraz systemu raportów dostępnych w narzędziach RAD,
 • prezentacja narzędzi do pielęgnacji kodu.

Wymagania wstępne

Programowanie obiektowe, Systemy baz danych.

Zakres tematyczny

Omówienie najważniejszych założeń modelu błyskawicznego rozwoju aplikacji.

Przedstawie wzorców projektowych oferowanych przez narzędzia typu RAD, prezentacja modelu obiektowego. Omówienie biblioteki systemu komponentów.

Prezentacja możliwości środowiska RAD w tworzeniu interfejsu użytkownika (w tym również dla urządzeń mobilnych), a także zarządzania logiką aplikacji za pomocą komponentów niewizualnych.

Tworzenie aplikacji wieloplatformowych za pomocą standardowych i dedykowanych zestawów komponentów wizualnych.

Model aplikacji wielowarstwowych do zadań klasy Enterprise oraz dostępne możliwości w tworzeniu zaawansowanych raportów z różnych źródeł danych.

Narzędzia wspomagające praktykę tworzenie kodu wysokiej jakości, tworzenie dokumentacji, testy jednostkowe, śledzenie wykonywania kodu, metryki tekstu źródłowego programów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, wg listy zadań.
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości przeprowadzonego w formie pisemnej.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 60%.

Literatura podstawowa

 1. Kouraklis, J.: Introducing Delphi ORM: Object Relational Mapping Using TMS Aurelius, Apress, 2019.
 2. Rolliston, C.: Delphi XE2 Foundations, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
 3. Głowacki, P.: Working with Delphi, Packt Publishing, 2017.
 4. Pacheco X. i Teixeira S.: Delphi 6. Vademecum profesjonalisty, Helion, Warszawa, 2002
 5. Wybrańczyk M.: Delphi 7 i bazy danych, Helion, Warszawa, 2003.
 6. Spinetti D., Teti D.: Delphi Cookbook: Recipes to master Delphi for IoT integrations, cross-platform, mobile and server-side development, 3rd Edition, PacktPub, 2018.

Literatura uzupełniająca

 1. Kouraklis, J.: MVVM in Delphi Architecting and Building Model View ViewModel Applications, Apress, 2016.
 2. Gabrijelcic, P.: Delphi High Performance Build fast Delphi applications using concurrency, parallel programming and memory management, Packt Publishing, 2018.
 3. Holger, F., Fierens, B., Lee Flick, K.:  TMS WEB Core: Web Application Development with Delphi Paperback, Independently published, 2020.

Uwagi

--


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 21:10)