SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integracja systemów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integracja systemów
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-IntegrSyst
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z metodami integracji narzędzi IoT w zadaniach monitorowania i wizualizacji.
 • omówienie nowoczesnych metod informatycznych w śledzeniu i identyfikacji pojazdów i produktów.
 • projektowanie i  implementacja interfejsów człowiek-maszyna z zastosowaniem narzędzi IoT
 • omówienie wybranych technik harmonogramowania i szeregowania pracy maszyn i pojazdów

Wymagania wstępne

Programowanie obiektowe, Systemy baz danych.

Zakres tematyczny

Monitorowanie i wizualizacja pracy pojazdów konwencjonalnych i autonomicznych:

 • Monitorowanie parametrów pojazdów z zastosowaniem zaawansowanych IMU (Inertial Measurement Unit)
 • Implementacja systemu monitorowania w środowisku Windows z zastosowaniem komunikacji WiFi
 • Wizualizacji pracy pojazdu z zastosowaniem NGIMU i środowiska UNITY

Śledzenie pojazdów i przewożonych towarów

 • Wprowadzenie do Openmatics DeTAGtive IoT
 • Identyfikacja maszyn i komponentów z zastosowaniem DeTAGtive
 • Wprowadzenie do środowiska zarządzania ZF Openmatics

Środowisko IOT: Keep it simple. Manage Everything (KIS.ME)

 • Integracja systemów z zastosowaniem inteligentnych przycisków i wskaźników IoT
 • Podstawowe wskaźniki jakości procesu (Key Process Indicator, KPI)
 • Monitrowanie pracy systemu z zastosowaniem trendów i histogramów

Podstawy harmonogramowania i szeregowania pracy maszyn i pojazdów

 • Max plus algebra
 • Modelowanie systemów
 • Implementacja predykcyjnego szeregowania pracy maszyn i pozjazdów

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Projekt: dedykowane zadania projektowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości przeprowadzonego w formie pisemnej.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich dedykowanych zadań projektowych.
Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 60%

Literatura podstawowa

Gerber A., Craig C.: Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji, Helion, Gliwice 2016

Ross E., Ross J.: Unity i C#. Podstawy programowania gier, Helion, Gliwice, 2018

Heidergott, B., Geert Jan Olsder, and Jacob Van Der Woude. Max Plus at work: modeling and analysis of synchronized systems: a course on Max-Plus algebra and its applications. Vol. 48. Princeton University Press, 2014.

Dokumentacja Next Generation Inertial Measurement Unit: http://x-io.co.uk/ngimu/

Dokumentacja KIS.ME: https://kisme.rafi.de/en/#products

Dokumentacja Openmatics Detagtive: https://aftermarket.zf.com/go/en/openmatics/home/

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Marcin Witczak (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 10:32)