SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Methods and techniques of production management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Methods and techniques of production management
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ANG-D-09_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The transfer and consolidation of basic knowledge in production management and services that will be used in the further education process and will then prove useful in future professional work.

Wymagania wstępne

Organisation of production systems. Management of projects and innovations.

Zakres tematyczny

Lecture

Management of basic operations, management rules, basic operational management and financial management, profitability limits. The traditional and concurrent product development process. Management of diversity: revenue-contribution/input chart, the Pareto-ABC method, the Ischikawa diagram. Value analysis. Quality, comprehensive quality management, FMEA. Reliability of the product and system. Product life cycle. Location of the enterprise, location of facilities and workplaces, analysis of the sequence of operations. Design of pipelines, method of line balancing. Maintenance service of production equipment, rules for the organisation of repairs. Designing production flow, comparative analysis, balancing pipelines. Statistical control of the production process, control charts and random sampling. The computer aided control of basic activity. Basic forecasting techniques. Calendar planning, scheduling of performance deadlines and work assignment. Inventory management, independent and dependent demand, material specification and product structure, ways to reduce an inventory of material. Planning and production control systems: MRP, MRP II, ERP, "Just-in-Time", Kanban, OPT. Project management, material requirements planning. Supply, evaluation of suppliers.

Project

Issues relating to projects include: SWOT analysis, Pareto-ABC method, value analysis, FMEA, the principles of pipeline design, the line balancing method, production scheduling in conditions of variable demand

Metody kształcenia

Conventional lecture.

Project: presentation, round-table discussion and the exchange of ideas.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture

Grades awarded on the basis of a written test, covering verification of basic knowledge.

Project

The assessment consists of two components; one assesses the skills, related to the implementation of project tasks and the preparation of the report, while the other grade is awarded for the student’s “defence” of the report on the implementation of the project.

Final rating: the arithmetical mean of grades from individual classes.

Literatura podstawowa

  1. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, WNT, Warszawa, 1997
  2. Matuszek J., Inżynieria Produkcji. Skrypt Politechnika Łódzka, 2000.
  3. Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych  T. 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Duraj J., Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.
  2. Jonson R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Slack N., Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków.
  3. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2002.
  4. Brzeziński M. (red.), Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa, 2002
  5. Waters D., Zarządzanie operacyjne : towary i usługi Warszawa, PWN, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 17:02)