SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of scientific research methodology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of scientific research methodology
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ANG-D-10_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is: to prepare the student to write his master's thesis, i.e. gain knowledge of the general methodological foundations of scientific research, research process, research methods and tools, methodics for preparing scientific work and practical skills in conducting research work and presenting its results.

Wymagania wstępne

Diploma seminar, interim work.

Zakres tematyczny

Lecture:

W1. Requirements for a master thesis. Differences between engineering and master's thesis.

W2. Copyright and ethical problems.

W3. Types and role of sources of scientific information in creating scientific papers. Documenting sources.

W4. The technique of writing the master's thesis. Work structure.

W5. Editorial requirements and editing rules.

W6. Research process. Purpose of research. Hypothesis.

W7. Research methods used in the process of creating the MA thesis. Data collection methods.

W8. Methodology for preparing scientific work.

W9. Techniques of writing master's theses - development of the main material.

W10. Techniques of writing master's theses - charts, drawings, tables, lists.

W11. Research tools.

W12. Scientific observation.

W13. Experimental research.

W14. Forms of presentation of own research results.

W15. Criteria for the evaluation of the MA thesis. Diploma exam.

Project:

P1-2. Choosing a topic and developing a final work plan.

P3-4. Selection of literature and documenting sources.

P5-7. Preparation of the final work.

P8-9. Consultation regarding final work.

P10-11. Correction of final work.

P12-13. Editorial work.

P14-15. Preparation of the final work presentation.

Metody kształcenia

Lecture: informative and problem lecture, talk, slide-show, demonstration.
Project: practical exercises, methodical workshops, project method, problem discussion.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: credit with grade - according to a written test (min. 51% for passing the grade) and ongoing checking / grading of messages during classes.
Project: credit with grade - (classes of a practical, practical nature) takes place on the basis of projects / outlines / written works and activity during classes.
Final grade: the final grade is determined on the basis of the arithmetic average of the grades for the project and lecture with the same weight (50% lecture, 50% project).

Literatura podstawowa

  1. Balnaves M., Caputi P., Introduction to Quantitative Research Methods, Sage Publications Ltd, London, United Kingdom, 2001.
  2. Booth W.C., Colomb G.G., and Joseph M. Williams, The Craft of Research, Fourth Edition, The University of Chicago Press, Chicago 2016.
  3. Creswell J.W., Creswell J.D., Design R.: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods, Fifth Edition, Sage Publications, Los Angeles 2018.
  4. Ferguson, G.A., Takane Y., Statistical analysis in psychology and education (przeł. M. Zagrodzki), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
  5. Geoffrey R. Marczyk, David DeMatteo, David Festinger, Essentials of Research Design and Methodology, John Wiley & Sons Inc., Hoboken 2005.
  6. Merriam S.B., Tisdell E., J., Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, Fourth Edition, Jossey Bass A Wiley Brand, San Francisco, 2016.

Literatura uzupełniająca

  1. Babbie E.R. ,The Practice of Social Research, 14th Edition, Cengage Learning, Boston, MA 02210, USA, 2016.
  2. Kumar R., Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, Fifth Edition, Sage Publications Ltd, London, United Kingdom, 2019.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 15:51)