SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Problem seminar - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Problem seminar
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ANG-D-11_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

The student acquires the skills with which to manage his/her career in a dedicated manner, conscientiously choosing the specialities and subject of his/her thesis.

Wymagania wstępne

Engineering complete course.

Zakres tematyczny

As part of the subject, students will participate in seminars in order to gain the ability to articulate technical and economic problems clearly and propose a methodology in order to find solutions to these problems. Problems formulated and solved by students, during the seminar, will address selected issues in the field of production and service management, integrated production systems, planning and the control of production flow.

Metody kształcenia

Seminar

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The student's work and activity at diploma seminars are assessed.

Literatura podstawowa

1. S. Gupta, M. Starr: Production and Operations Management Systems, CRC Press, 2014.

Literatura uzupełniająca

  1. Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007. (in Polish)
  2. Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003. (in Polish)

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 17:02)