SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metrology in mechanical and electrical I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metrology in mechanical and electrical I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIIP-ZL-ANG-D-16_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariusz Krajewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- to familiarize students with issues of a measurement teory and  system of measure and standards.

- to shape skills in the development of measurement results and estimation of errors and measurement uncertainty.

- to familiarize students with the methods and instruments for measuring selected electrical quantities.

- introduction to a classification, a structure and properties of measurement systems.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Lecture: Basic concepts in metrology. Measurement scales and measurement units. Selected quantity standards. Measurement methods and their accuracy. Errors, type A and type B measurement uncertainties, corrections, measurement results. General information on mathematical modelling of objects and phenomena.Measurements of selected electric quantities. Quantities characterizing electric signals. Static and dynamic properties of measurement instruments. Voltages and currents measurements. Methods and systems for measuring resistance and impedance. Measurements of frequency, period, time and phase shift angle. Power measurements.Introduction to measurement systems. Measurement system definition. Classification of measurement systems. Configuring computer measurement systems. Interfaces. Examples of measurement system implementations.

Lababoratory: Direct and indirect measurements of basic electrical quantities. Electronic oscilloscope. Analysis of the accuracy of the measurement result. Modeling of phenomena and objects. Test of static properties of measuring transducers. Test of dynamic properties of temperature sensors. Rotation speed measurement. Force measurement. Frequency and time measurements. Digital voltmeter.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the credit is given for obtaining positive grades in written tests carried out at least once a semester.

Laboratory – to receive a final passing grade student has to receive positive grades in all laboratory exercises.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Kularatna M.: Digital and analogue instrumentation testing and measurement. The Institution of Engineering and Technology. London 2008.

2. Webster J. G.: Electrical Measurement, Signal Processing, And Displays. CRC Press, 2004

3. Tumanski S.: Principles of electrical measurement. Taylor & Francis, 2006

4. Rabinovich S. G.: Evaluating Measurement Accuracy, Springer Science+Business Media, LLC 2010

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariusz Krajewski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 14:58)