SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procurement logistics engineering - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procurement logistics engineering
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-ANG-D-23_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main effect of the training is to learn how to implement the sourcing of raw materials, parts and the intermediates used in manufacturing enterprises.

Wymagania wstępne

Production and Service Management, Operations Research.

Zakres tematyczny

Lecture

The essence and meaning of supply shopping. The basic functions of purchasing processes, that is, identification of the function and of the informative conditions of the processes of supply. Major phases of the flow of material. The design and construction of organisational infrastructure. Types of organisational structures. Centralised supply purchases, vis-à-vis the advantages and disadvantages of the centralisation of the purchase of supplies. Relations between the Supply Purchasing Department and other departments within the company. Internal organisation of the Supply Purchasing Department. Sourcing, in multi-factory enterprises. Economic and organisational conditions of supply chain management. Fundamentals of planning the supply of materials. System for planning the requirements of the quantities of materials –MRP. Tasks and structure of the MRP system. Operational objectives in the management of the purchase of supplies. Selection of sources of purchase. Styles and phases of negotiation in procurement processes. Traditional purchase procedures. Simplified purchase procedures. Special cases during the purchasing phase, namely, the group ordering of materials, price reductions, the inflation factor in purchasing policy, spare part purchases, discontinuity purchases and ‘just-in-time’ supply purchases. Research into the sourcing of supply of purchases.

Laboratory

Process engineering, based on the sourcing process. Computer simulation carried out using selected IT tools and balancing the requirements of the quantities of materials with planned or active production orders.

Metody kształcenia

Conventional lecture.

Laboratory, according to the assumptions of the subject of the course.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: graded credit. Assessment on the basis of a written test which includes verification of a knowledge of basic issues.

Laboratory: graded credit. Assessment on the basis of the performance of tasks in the simulator, during the course of the class.

Final score: the arithmetical average of the scores from each type of class.

Literatura podstawowa

1. Sachin Kumar Mangla, Sunil Luthra: Sustainability, Innovation and Procurement, ISBN 9781138365483, CRC Press 2019.

2. G. Don Taylor: Logistics Engineering Handbook, ISBN 9780367387976, CRC Press 2019.

3. Sachin K. Mangla, Sunil Luthra, Suresh Kumar Jakhar, Anil Kumar, Nripendra P. Rana: Sustainable Procurement in Supply Chain Operations, ISBN 9781138608153, CRC Press 2019.

Literatura uzupełniająca

1. G. Don Taylor: Introduction to Logistics Engineering, ISBN 9780367386269, CRC Press 2019

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 22:42)