SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automated Medical Diagnosis System - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automated Medical Diagnosis System
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-IB-31_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
  • dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- familiarize students with the methods of data collection used in medical diagnosis and the development of skills in the pre-processing of medical data

- familiarize students with the architecture of medical data warehouse and development of skills in the designing and application of analytical systems for medical data

- familiarize students with the methods used to build automated medical diagnosis systems and development of skills allowing the use of decision support and data mining algorithms

Wymagania wstępne

medical imaging techniques, digital signal processing, statistical methods of data analysis

Zakres tematyczny

Methods of data acquisition and processing for automated medical diagnosis.

Radiological imaging. Virtual microscopy. Application of image segmentation algorithms for the extraction of morphometric features. Feature selection methods. Discovering outliers. Completing the missing data.

Methods of storage and analysis of medical data. Medical data warehouse architecture. Analytical systems. Multidimensional data structures. Statistical analysis. Reporting methods and services. Analytical systems review. Overview of public repositories of medical data.

Medical decision support systems. Expert systems. Methods of knowledge representation. Methods of knowledge discovery. Classification algorithms. Artificial intelligence methods.

Medical decision support systems - case studies. Integration of decision support systems with picture archiving and communication systems.

Metody kształcenia

Lectures - conventional lecture, discussion

Laboratory - laboratory exercises, case studies

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1.   Piętka E.: Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, PWN, 2004.

2.   Rudowski R. (red.): Informatyka medyczna, PWN, 2003.

3.   Cytowski J., Gielecki J., Gola A.,: Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych. Algorytmy technologie zastosowania., AOW EXIT,2008

4.   Nieniewski M.: Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody segmentacji wododziałowej. AOW EXIT, 2005.  

5.   Hand D., Mannila H., Smyth P.: Eksploracja danych. WNT, 2005.

6.   Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H.: Zintegrowane systemy informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń, Warszawa, PWN, 2011.

7.   Larose T. D.: Odkrywanie wiedzy z danych, Warszawa, PWN, 2006.

8.   Larose D. T.: Metody i modele eksploracji danych, Warszawa, PWN, 2008.

9.   Pelikant A.: Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania, Helion, 2011.

Literatura uzupełniająca

10.    Kącki E., Kulikowski J.L., Nowakowski A., Waniewski E. (red.): Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. AOW EXIT, 2000.

11.    Zajdel R., Kęcki E., Szczepaniak P., Kurzyński M.: Kompendium informatyki medycznej, Alfa-Medica Press, 2003.

12.    Cierniak J.: Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne.

13.    Klonecki W.: Statystyka dla inżynierów. PWN. 1999.

14.    Cantor A.B.: Survival Analysis Techniques for Medical Research. SAS, 2007.

15.    Suri J. S., Setarehdan K, Singh S. (red.): Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation. Springer, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)